Άρθρο 70: Λόγοι μεταγωγής

Η μεταγωγή κρατουμένων παραγγέλλεται για λόγους:
α’ προσωπικούς, οικογενειακούς, εκπαιδευτικούς και για τοποθέτηση σε εργασία
β’ υγείας ή σχετιζόμενους με την παρακολούθηση εγκεκριμένου συμβουλευτικού ή θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης.
γ’ δικονομικούς ή συναφείς
δ’ σχετικούς με την ομαλή λειτουργία του καταστήματος κράτησης.