Άρθρο 11: Διάκριση και διαχωρισμός των κρατουμένων

1. Οι κρατούμενοι διακρίνονται σε κατηγορίες με σκοπό την υπαγωγή τους στο σύνολο των κανόνων του παρόντος, ανάλογα με τη νομική ή και την πραγματική κατάστασή τους.
2. Η νομική κατάσταση αφορά τον εκάστοτε ισχύοντα λόγο κράτησης, βάσει του οποίου οι κρατούμενοι διακρίνονται σε α) υποδίκους, β) καταδίκους, γ) οφειλέτες, δ) αλλοδαπούς υπό απέλαση και ε) υπό έκδοση ή παράδοση.
3. Η πραγματική κατάσταση αφορά ιδίως στο φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την εθνότητα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και την κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας και, βάσει αυτής οι κρατούμενοι διακρίνονται σε άνδρες και γυναίκες, ανηλίκους, νεαρούς ενήλικες, ενήλικες και υπερήλικες, έγγαμους, με τους οποίους εξομοιώνονται και οι ευρισκόμενοι σε σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, και άγαμους, γονείς και μη, μητέρες ή πατέρες που έχουν μαζί τους τα βρέφη τους, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, ομόθρησκους ή ομόδοξους και ετερόθρησκους ή ετερόδοξους, υγιείς και ασθενείς, πάσχοντες από χρόνια και μεταδοτικά νοσήματα, ψυχικά ασθενείς και εξαρτημένους.
4. Υπόδικοι ή κατάδικοι κρατούμενοι οι οποίοι μετάγονται για δικονομικούς ή συναφείς λόγους, υπόδικοι ή κατάδικοι υπό έκδοση ή παράδοση και κατάδικοι υπό μεταφορά μπορεί να διαχωρίζονται από τους άλλους κρατουμένους της αντίστοιχης με αυτούς κατηγορίας.
5. Για την επιλογή των χώρων κράτησης και την εξειδίκευση της μεταχείρισης των κρατουμένων συνεκτιμώνται το στάδιο κράτησης και το καθεστώς διαβίωσής τους και συγκεκριμένα εάν αυτοί: α) ευρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο ενημέρωσης και προσαρμογής, β) εργάζονται, εκπαιδεύονται και ενγένει απασχολούνται δημιουργικά, γ) συμμετέχουν σε αναγνωρισμένα προγράμματα απεξάρτησης, δ) λαμβάνουν άδειες, ε) διαβιούν σε ημιελευθερία και στ) εκτίουν τμηματικά την ποινή τους.
6. Οι κρατούμενοι κάθε νομικής κατηγορίας διαβιώνουν σε ιδιαίτερα καταστήματα ή αυτοτελή τμήματα ή διαφορετικούς, ειδικά καθορισμένους χώρους ατομικής ή ομαδικής κράτησης, κατά τις διατάξεις του Τρίτου Κεφαλαίου του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος κράτησης και την ομαλή κοινή διαβίωση των κρατουμένων καθορίζεται η μεταχείριση κρατουμένων οι οποίοι: α) εκδηλώνουν αυτοκαταστροφική ή βίαιη συμπεριφορά προς τους συγκρατουμένους τους ή και προς το προσωπικό του καταστήματος β) ασκούν επιρροή στους συγκρατουμένους τους και τους εκμεταλλεύονται, όπως αποδεικνύεται από αποφάσεις του αρμόδιου για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου οργάνου, γ) είναι ευάλωτοι λόγω των ιδιαιτεροτήτων του γενετήσιου προσανατολισμού τους και των αξιόποινων προσβολών της γενετήσιας ελευθερίας για τις οποίες κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί και δ) κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί για την οργάνωση αποδράσεων και άλλων αξιόποινων πράξεων, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων.
7. Συγχρωτισμός κρατουμένων οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές νομικές κατηγορίες δικαιολογείται για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης και συμμετοχής σε προγράμματα συμβουλευτικής, θεραπείας και εν γένει δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου κράτησης. Κρατούμενοι διαφορετικών κατηγοριών επιτρέπεται να επικοινωνούν για οικογενειακούς, επαγγελματικούς και υπερασπιστικούς λόγους.
8. Κρατούμενοι κατάδικοι, οι οποίοι εκτίουν ποινές φυλάκισης και πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη χορήγηση τακτικών αδειών, με απόφαση του Συμβουλίου μπορεί να κρατούνται σε αγροτικά καταστήματα κράτησης ή στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών, χωρίς να τους ανατίθενται εργασίες που εκτελούνται σε μη φυλασσόμενους χώρους. Οι κατάδικοι οι οποίοι εκτίουν ποινές πρόσκαιρης ή ισόβιας κάθειρξης και έχουν κάνει καλή χρήση μία τακτική άδεια, κρατούνται στα ίδια καταστήματα και επιτρέπεται να τους ανατίθενται εργασίες που εκτελούνται σε μη φυλασσόμενους χώρους, εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του καταστήματος.
9. Κρατούμενοι κατάδικοι οι οποίοι λαμβάνουν τακτικές και εκπαιδευτικές άδειες, μετά την καλή χρήση της δεύτερης άδειάς τους υπάγονται με απόφαση του Συμβουλίου σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης και διαμένουν είτε στα αγροτικά καταστήματα κράτησης και στην Κ.Α.Υ.Φ. είτε σε τμήματα των άλλων καταστημάτων κράτησης που διατίθενται για τη διαμονή των αδειούχων κρατουμένων.
10. Κρατούμενοι κατάδικοι οι οποίοι εκτίουν ποινή φυλάκισης που έχει μετατραπεί σε χρηματική ή περαιτέρω, σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, υπάγονται σε καθεστώς τμηματικής έκτισης της ποινής μέχρι την απόλυσή τους μετά την έκτιση του 1/5 της ποινής τους, ή μέχρι τη συμπλήρωση των 2/5 της ποινής τους και την απόλυσή τους εάν δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 105 § 3 ΠΚ. Οι κρατούμενοι αυτοί διαμένουν στα ίδια καταστήματα και στους ίδιους χώρους με τους κρατουμένους οι οποίοι υπάγονται σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 11:20 | Συλλογος Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί με ποιό τρόπο τα άτομα που παρέχουν Κοινωφελή Εργασία υπάγονται ταυτόχρονα και σε καθεστώς τμηματικής έκτισης της ποινής. Η διευκρίνιση αυτή είναι αναγκαία γιατί η Κοινωφελής Εργασία σήμερα, είναι ποινή από μετατροπή ποινής φυλάκισης, παρέχεται σε καθεστώς ελεύθερης διαβίωσης και δεν συνδέεται με τον εγκλεισμό σε κατάστημα κράτησης.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 12:57 | Αγαπητού Ελένη

  Θεωρούμε ότι στην παρ.8 του άρθρου 11 θα πρέπει να προστεθεί ότι θα μπορούν να κρατηθούν στα Α.Κ.Κ. ή στην Κ.Α.Υ.Φ. και να τους επιτρέπεται η εργασία σε μη φυλασσόμενους χώρους όχι μόνο κατάδικοι που εκτίουν ποινές πρόσκαιρης ή ισόβιας κάθειρξης, αλλά και κατάδικοι με ποινή φυλάκισης. Επίσης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν μπορούν να κρατηθούν στα ανωτέρω Καταστήματα Κράτησης αλλοδαποί κρατούμενοι με παρεπόμενη ποινή την Απέλαση.
  Στην παρ.9 δε διευκρινίζονται οι όροι υπό τους οποίους θα αποφασίζει το Συμβούλιο σχετικά με την κράτηση των κρατουμένων σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης.

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 22:56 | ΤΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Στις νέου τύπου φυλακές θα πρέπει να λειτουργήσουν ειδικές πτέρυγες για τους κρατουμένους που διαπράτουν σοβαρά πειθαρχεικά παραπτώματα,σε αυτές τις πτέρυγες θα ειναι περιορισμένα τα επισκεπτήρια αλλά και ο προαυλισμός όποιος κρατούμενος διαπράτει σοβαρό πειθαρχεικό π.χ επίθεση σε υπάλληλο ή απόπειρα απόδρασης ή εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών να μετάγεται σε αυτές τις ειδικές πτέρυγες και οχι να τιμωρείται με πειθαρχεική μεταγωγή σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα,αυτο το μέτρο δεν λύνει το πρόβλημα αλλά το μεταφέρει σε άλλο κατάστημα αλλά αν δημιουργηθούν τέτοιες ειδικές πτέρυγες πιστεύω οτι θα μειωθούν κατα πολύ οι ταραξίες κρατούμενοι που άλλωστε δεν είναι και πολλοι και ταυτόχρονα θα μπορούν να εκτίσουν ήσυχα και την ποινή τους όλοι οι υπόλοιποι σωστοί κρατούμενοι.

 • 15 Νοεμβρίου 2012, 20:29 | Σάκης

  Δεδομένου ότι τα LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual) άτομα έχουνε μεγαλύτερες πιθανότητες σωματικής ή σεξουαλικής επίθεσεις, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην τοποθέτηση τους εντός των κελιών.
  Ιδιαίτερα για τα διαφυλικά άτομα, πρέπει να λαμβάνεται υπ όψην στο διαχωρισμό όχι μόνο το βιολογικό φύλο αλλά και το κοινωνικό φύλο.