Άρθρο 32: Οργάνωση

1. Όλοι οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα στην εντός ή και σε ειδικές περιπτώσεις στην εκτός του καταστήματος εν γένει μόρφωση, άθληση, πολιτιστικές δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση κατ’ αναλογία των διατάξεων των άρθρων 55 και 56 του παρόντος. H ενασχόληση των κρατουμένων με τις παραπάνω δραστηριότητες, η συμμετοχή και συνεργασία τους σε σχετικά προγράμματα και ιδίως σε εκείνα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης συνεκτιμάται θετικά για τη χορήγηση ευεργετικών μέτρων.
Το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης αποφασίζει ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π. ή εισήγηση του αρμόδιου φορέα για την οργάνωση μορφωτικών ή άλλων δραστηριοτήτων των κρατουμένων. Το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης ενημερώνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο οποίος μπορεί να μην εγκρίνει την απόφαση αυτή μέσα σε τρεις ημέρες το αργότερο Για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατηρεί σε κάθε περίπτωση την αρμοδιότητα.
2. Η επεξεργασία, ο συντονισμός και η πραγμάτωση ατομικών ή συλλογικών προγραμμάτων, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π. σε εξειδικευμένο προσωπικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή σε πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εμπειρίες.

Άρθρο 33
Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση
1. Η εκπαίδευση των κρατουμένων αποβλέπει στην απόκτηση ή συμπλήρωση εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και στην επαγγελματική κατάρτισή τους.
2. Για το σκοπό αυτόν λειτουργεί μέσα στο κατάστημα, όπου είναι δυνατό, μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, υπαγόμενο στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ρυθμιζόμενο από τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων σχολείων. Το Συμβούλιο Καταστήματος Κράτησης οργανώνει, με τη συνεργασία αρμόδιων φορέων, προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, μαθητείας ή εξειδίκευσης.
3. Οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους των σχολών της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, χωρίς να προκύπτει από το κείμενό τους ότι αποκτήθηκαν σε κατάστημα κράτησης.
4. Ειδικά μέτρα λαμβάνονται για την εκπαίδευση των αλλοδαπών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, εφόσον αυτό είναι εφικτό στο συγκεκριμένο κατάστημα.
5. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους νεαρούς κρατουμένους. Οι αναλφάβητοι ενήλικες ενθαρρύνονται να παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης.
6. Όσοι έχουν συμπληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εκπαιδευτικές άδειες, σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος εφόσον δεν λειτουργεί τμήμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο κατάστημα. Το ίδιο ισχύει και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
7. Κατά το χρόνο της εκπαίδευσης οι εργασίες που ανατίθενται στον κρατούμενο είναι κατά το δυνατό συναφείς με το αντικείμενο της εκπαίδευσής του.
8. Η εκπαίδευση των κρατουμένων δεν αναστέλλεται σε περίπτωση μεταγωγής ή επιβολής πειθαρχικής ποινής, εκτός αν άλλως ορίζει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση το αρμόδιο όργανο. Αν επιβληθεί πειθαρχικός περιορισμός κατά τη διάρκεια των σπουδών του συγκεκριμένου κρατουμένου, η έκτιση του μέτρου μπορεί να γίνει, τμηματικά και μόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών ή αργιών.
9. Οι κρατούμενοι ενθαρρύνονται και διευκολύνονται στην παρακολούθηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και φοίτησης σε Ανοικτά Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
10. Στον εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης ή και εξειδικευμένης κατάρτισης όπως ΙΕΚ.
11. Οι κρατούμενοι ενθαρρύνονται και διευκολύνονται να συμμετέχουν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), τα οποία λειτουργούν σε όλα τα καταστήματα κράτησης όπου υπάρχει ενδιαφέρον από τους κρατούμενους και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Το κατάστημα κράτησης οφείλει κατά προτεραιότητα να εξεύρει τους κατάλληλους χώρους. Τα Σ.Δ.Ε. συνιστούν τακτικές δομές εκπαίδευσης ανηλίκων με μόνιμο χαρακτήρα και ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών διάρκειας δύο ετών.
Η ιδιότητα του μαθητή διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του και παύει με τη λήψη του τίτλου. Προβλεπόμενη συνολική διάρκεια σπουδών είναι τα δύο εννιάμηνα με την παρεμβολή των θερινών διακοπών διάρκειας δυόμιση μηνών, σύμφωνα με το νόμο που ρυθμίζει τη λειτουργία των Σ.Δ.Ε.. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας τακτικής φοίτησης είναι δυνατή η παράταση του χρόνου αυτού το ανώτερο για ένα επιπλέον εξάμηνο. Κατά τον επιπλέον αυτό χρόνο ο μαθητής συνήθως συμπληρώνει την ελλιπή επίδοσή του με την υποβολή εργασιών κάτω από την καθοδήγηση των διδασκόντων. Με τον γενικό εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται οι διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων αυτών, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευτών.
12. Αριστούχοι όλων των κατηγοριών μπορεί να τελούν σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης.

  • 20 Νοεμβρίου 2012, 23:04 | Αλεξανδρος

    Οι αριστούχοι επιστήμονες της εξωτερικής φρουράς με δική τους επιλογή διορίστηκαν σε θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μάλιστα το γνώριζαν αυτό.Δεν υπάρχει καμία ομηρία! Αντιθέτως πιθανώς δόλος. όποιος θέλει μπορεί να αναζητήσει εργασία σε καθεστώς ελευθερης διαβίωσης….
    και επιπλέον καιρός ήταν να λειτουργήσει η ημιελεύθερη διαβίωση καιη τμηματική έκτιση ποινής.

  • 20 Νοεμβρίου 2012, 13:18 | Χρήστος

    Ενώ οι αριστούχοι κρατούμενοι μπορούν να τελούν σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης, οι αριστούχοι επιστήμονες της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης τελούν ακόμη σε καθεστώς ομηρείας και παραμένουν σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού δεν τους έχει, επίσημα από την πλευρά του Υπουργείου, αναγνωριστεί το δικαίωμα μετάταξής τους σε θέσεις ανάλογες των προσόντων τους με σκοπό την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την δική τους βέλτιστη αξιοποίηση.