Άρθρο 57: Ημιελεύθερη διαβίωση

1. Σκοπός του θεσμού της ημιελεύθερης διαβίωσης είναι η καθημερινή έξοδος των καταδίκων από τα καταστήματα κράτησης για επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς, οικογενειακούς και κοινωνικούς λόγους, ώστε να αντιμετωπίζονται σοβαρές ανάγκες των ιδίων και προσώπων που εξαρτώνται από αυτούς και να επιτυγχάνεται η σταδιακή επάνοδός τους σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας.
2. Η ημιελεύθερη διαβίωση εκτίεται στα αγροτικά καταστήματα κράτησης, στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών ή στα τμήματα και χώρους των λοιπών καταστημάτων κράτησης που διατίθενται για κρατουμένους οι οποίοι λαμβάνουν τακτικές και εκπαιδευτικές άδειες.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ορίζονται άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις που διατίθενται από φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα για τη διαμονή κρατουμένων οι οποίοι υπάγονται σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης.