Άρθρο 67: Πειθαρχικές ποινές

1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στον κρατούμενο για τα παραπτώματα του προηγούμενου άρθρου εκτελούνται είτε στο κατάστημα όπου αυτός κρατείται είτε σε αυτό όπου επειγόντως μετάγεται. Αυτές είναι:
α) Περιορισμός σε ειδικό κελί κράτησης από μία έως δέκα ημέρες με καθημερινή επίσκεψη ιατρού και τηλεφωνική επικοινωνία με οικείους και το συνήγορό του.
β) Μεταγωγή σε άλλο κατάστημα, η οποία παραγγέλλεται από την Κ.Ε.Μ. και εκτελείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 74 του παρόντος.
γ) Βαθμοί ποινής από 1 έως 30, και για τη χρήση ή κατοχή κινητού τηλεφώνου βαθμοί ποινής 100, μόνον εάν σχετίζεται με τέλεση εγκλήματος ή απόπειρα απόδρασης.
δ) Στέρηση της δυνατότητας συμμετοχής σε εργασία ή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Για τα πειθαρχικά παραπτώματα των κατηγοριών του προηγούμενου άρθρου απειλούνται κατά κατηγορία οι εξής ποινές:
Κατηγορία Α’: Περιορισμός από μία έως δέκα ημέρες σε ειδικό κελί κράτησης ή μεταγωγή ή στέρηση επί ένα έτος δυνατότητας συμμετοχής σε εργασία ή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή 16 έως 30 βαθμοί ποινής σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.
Κατηγορία Β’: Στέρηση επί ένα εξάμηνο δυνατότητας συμμετοχής σε εργασία ή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή 6 έως 15 βαθμοί ποινής.
Κατηγορία Γ’: Στέρηση επί δύο μήνες δυνατότητας συμμετοχής σε εργασία ή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή 1 έως 5 βαθμοί ποινής.
Επιτρέπεται η επιβολή σωρευτικώς κατά κατηγορία των προαναφερόμενων ποινών.
2. Οι βαθμοί ποινής λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του κρατουμένου και ιδίως στις περιπτώσεις της υπό όρο απόλυσης, της χορήγησης άδειας, του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής και άλλων ευεργετικών μέτρων.
3. Eάv στον κρατούμενο έχουν επιβληθεί περισσότεροι από εκατό (100) βαθμοί ποινής, η χορήγηση των παραπάνω ευεργετικών μέτρων γίνεται μόνον ύστερα από ειδική αιτιολογία ως προς το σημείο αυτό από το αρμόδιο όργανο.
4. Οι πειθαρχικές ποινές του παρόντος άρθρου διαγράφονται και δεν αναφέρονται στο ατομικό δελτίο πειθαρχικού ελέγχου του κρατουμένου ούτε λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση τακτικής άδειας και απόλυσης υπό όρον ως εξής: α), στην περίπτωση της παραγράφου 1α μετά δύο έτη από την επιβολή της, β)’ στην περίπτωση της παραγράφου 1β μετά ένα έτος από την επιβολή της γ) στην περίπτωση της παραγράφου 1γ μετά πάροδο έξι μηνών από την επιβολή της, δ) στην περίπτωση της παραγράφου 1 (δ) μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται για τη στέρηση.
Αν μέσα στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, ο χρόνος διαγραφής της υπολο¬γίζεται από τη λήξη του χρόνου διαγραφής που προ¬βλέπεται για την εκάστοτε προηγούμενη πειθαρχική ποινή, εκτός εάν έχει σχηματισθεί συνολική ποινή επί όλων των ομοειδών ποινών. Ο σχηματισμός συνολικής ποινής επί ομοειδών ποινών γίνεται, ή αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετική αίτηση του καταδίκου, από το πειθαρχικό συμβούλιο του καταστήματος, στο οποίο κρατείται. Κατά τη διαδικασία σχηματισμού συνολικής ποινής, η βαρύτερη ποινή επαυ¬ξάνεται τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο (1/3) εκάστης των λοιπών συντρεχουσών πειθαρχικών ποινών και όχι άνω των δύο τρίτων (2/3) .
5. Σε υπερήλικες, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, λοχείας και ανατροφής ανηλίκων, ασθενείς και εφήβους η ποινή της παραγράφου 1α του άρθρου αυτού επιβάλλεται μόνον εφόσον συντρέχουν ειδικές περιστάσεις και ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Εφόσον δεν συντρέχουν τέτοιες περιστάσεις επιβάλλονται οι ποινές των εδαφίων β’ ή γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
6. Νεαροί κρατούμενοι υποβάλλονται σε περιορισμό το πολύ πέντε ημερών εφόσον συντρέχουν ειδικές περιστάσεις και ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

  • 19 Νοεμβρίου 2012, 23:35 | ΤΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

    Στις νέου τύπου φυλακές θα πρέπει να λειτουργήσουν ειδικές πτέρυγες για τους κρατουμένους που διαπράτουν σοβαρά πειθαρχεικά παραπτώματα,σε αυτές τις πτέρυγες θα ειναι περιορισμένα τα επισκεπτήρια αλλά και ο προαυλισμός όποιος κρατούμενος διαπράτει σοβαρό πειθαρχεικό π.χ επίθεση σε υπάλληλο ή απόπειρα απόδρασης ή εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών να μετάγεται σε αυτές τις ειδικές πτέρυγες και οχι να τιμωρείται με πειθαρχεική μεταγωγή σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα,αυτο το μέτρο δεν λύνει το πρόβλημα αλλά το μεταφέρει σε άλλο κατάστημα αλλά αν δημιουργηθούν τέτοιες ειδικές πτέρυγες πιστεύω οτι θα μειωθούν κατα πολύ οι ταραξίες κρατούμενοι που άλλωστε δεν είναι και πολλοι και ταυτόχρονα θα μπορούν να εκτίσουν ήσυχα και την ποινή τους όλοι οι υπόλοιποι σωστοί κρατούμενοι.