Άρθρο 76: Οριστική απόλυση καταδίκων- υποδίκων χρεοφειλετών και λοιπών κατηγοριών κρατουμένων

1. Η απόλυση του κρατουμένου ενεργείται από τον διευθυντή του καταστήματος κράτησης κατά τις εργάσιμες ημέρες. Αν η ημέρα της απόλυσης είναι επίσημη αργία ή Σαββατοκύριακο, τότε η απόλυση ενεργείται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
2. Όταν επίκειται απόλυση ο ιατρός του καταστήματος ελέγχει την υγεία του υπό απόλυση κρατουμένου, και εκδίδει πιστοποιητικό κατάστασης υγείας. Αν ο κρατούμενος νοσεί σοβαρά μπορεί να ανασταλεί η εκτέλεση της απόλυσής του από το κατάστημα κράτησης μετά από αίτηση του ίδιου και γνώμη του ιατρού του καταστήματος, εφόσον είναι αδύνατη η μεταφορά του σε νοσηλευτικό ίδρυμα.
3. Ως προς τη λήξη της ποινής και της υποδικίας εφαρμόζονται το άρθρο 6 του Συντάγματος και οι οικείες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
4. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι κρατούμενοι σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος απολύονται:
α) όταν συμπληρωθεί η διάρκεια της προσωπικής κράτησης που ορίζει η απόφαση.
β) όταν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο επεβλήθη η προσωπική κράτηση,
γ) αν κατατεθεί στην αρμόδια αρχή ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το χρέος, για το οποίο επιβλήθηκε η προσωπική κράτηση μαζί με τους τόκους που οφείλονται ήδη και τα έξοδα της εκτέλεσης και κατατεθεί το γραμμάτιο στο γραμματέα του πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα, και
δ) όταν ο κρατούμενος συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
5. Στην περίπτωση α’ της προηγούμενης παραγράφου η απόλυση γίνεται από τον διευθυντή του καταστήματος. Στις άλλες περιπτώσεις διατάσσεται από τον πρόεδρο του καθ’ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα κράτησης, ο οποίος δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
6. Η κοινωνική υπηρεσία του καταστήματος κράτησης ενημερώνει την «ΕΠΑΝΟΔΟ», η οποία συντονίζει ενέργειες που αφορούν στην κατά τόπους αρμόδια Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων για την απόλυση κάθε ανηλίκου και την Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής για την απόλυση κάθε άλλου κρατουμένου.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 14:52 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Στην παράγραφο 6 θα μπορούσε να προβλεφθεί η συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών των φυλακών και των Υ.Ε.Κ.Α. αναφορικά με όσους απολύονται υπό όρους, χωρίς όμως τη μεσολάβηση της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Η ενημέρωση αυτή είναι σκόπιμη, προκειμένου να υπάρχει μία συνέχεια στην παρακολούθηση των περιπτώσεων.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 11:24 | Συλλογος Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

  Στην παρ. 6 του παρόντος, δεν αναφέρεται και δεν προκύπτει η σκοπιμότητα της ενημέρωσης των Υ.Ε.Κ.Α. από την Επάνοδο, για τις απολύσεις κρατουμένων. Σύμφωνα με το Π.Δ. 195/2006, άρθρο 14 οι Γραμματείες των δικαστηρίων έχουν την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να ενημερώνουν τις Υ.Ε.Κ.Α. για τις απολύσεις. Παράλληλη δράση από την Επάνοδο θα επιβαρύνει διοικητικά τις υπηρεσίες και θα προκαλέσει σύγχιση αρμοδιοτήτων χωρίς κανένα όφελος.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 14:51 | Αγαπητού Ελένη

  Παρ.δ δε θα κρατούνται πλέον κρατούμενοι άνω των 65 ετών?

 • 16 Νοεμβρίου 2012, 22:17 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

  Δημιουργία ειδικού καταστήματος κράτησης για άτομα που επανειλημμένως διαπράττουν σωρεία σοβαρών αδικημάτων και κρατούμενων που κατά την διαμονή τους στην φυλακή υποπίπτουν συνέχεια σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και έχουν εντελώς ανάρμοστη συμπεριφορά, τόσο σε κρατουμένους, όσο και σε υπαλλήλους.

  Στις ελληνικές φυλακές τα τελευταία χρόνια η βία έχει μετατοπιστεί από κρατούμενο σε κρατούμενο και αυτό μόνο με έναν τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Με φυλακή κράτησης για τους ιδιαίτερα απείθαρχους, σκληρούς και βίαιους παρανομούντες.
  Η δημιουργία ενός τέτοιου καταστήματος κράτησης ειδικού τύπου, έστω και πολύ μικρής δυναμικότητας θα λειτουργούσε πολύ αποτρεπτικά και σωφρονιστικά σε πολλούς κρατουμένους.