Άρθρο 14: Ειδικές ρυθμίσεις για υποδίκους

1. Το πρόγραμμα διαβίωσης υποδίκων στο κατάστημα προσεγγίζει κατά το δυνατόν τις συνθήκες της ελεύθερης διαβίωσης. Οι υπόδικοι εγκλείονται στους χώρους ατομικής ή ομαδικής κράτησης κατά τις μεσημβρινές ώρες μόνο για λόγους τάξης και δικαιούνται να υποδέχονται καθημερινά επισκέπτες.
2. Επιτρεπτοί περιορισμοί της ελευθερίας των υποδίκων είναι μόνον οι απαραίτητοι για την ομαλή διεξαγωγή της ανάκρισης. Οι περιορισμοί αυτοί ζητούνται εγγράφως από την αρχή που διατάσσει την προσωρινή κράτηση και εξειδικεύονται από το αρμόδιο όργανο για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος κράτησης και την ομαλή κοινή διαβίωση των κρατουμένων Ο υπόδικος κρατούμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο Έκτισης Ποινών του καταστήματος κράτησης.
3. Οι υπόδικοι κρατούμενοι ενημερώνονται υποχρεωτικά για το δικαίωμά τους σε νομική αρωγή και διευκολύνονται για να προετοιμάζουν την υπεράσπισή τους. Στο πλαίσιο αυτό έχουν δικαίωμα να δέχονται επισκέψεις από δικηγόρο χωρίς αριθμητικό περιορισμό, να λαμβάνουν αντίγραφα και να ενημερώνονται για κάθε στοιχείο της δικογραφίας τους, σε οποιαδήποτε μορφή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κατά του υποδίκου εκκρεμεί και η εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης.

  • 20 Νοεμβρίου 2012, 12:24 | Αγαπητού Ελένη

    Στην παρ.1 ορίζεται ότι οι υπόδικοι εγκλείονται κατά τις μεσημβρινές ώρες χωρίς να αναφέρονται οι βραδινές ώρες, γεγονός που είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των Καταστημάτων.
    Στην παρ.2 δίνεται το δικαίωμα στον κρατούμενο να προσφεύγει στο Δικαστήριο Έκτισης Ποινών των Καταστημάτων Κράτησης, χωρίς να προσδιορίζεται ο λόγος της προσφυγής.