Άρθρο 83: Αρμοδιότητες του Δικαστικού Λειτουργού

Ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός έχει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία καθήκοντα. Ειδικότερα, αποφασίζει επί όσων θεμάτων του ανατίθενται στον παρόντα κώδικα, ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 572 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και δικαιούται να ασκεί προσφυγή κατ’ αποφάσεων του Συμβουλίου του καταστήματος κράτησης. Η προσφυγή ασκείται εφόσον μειοψήφισε κάποιο μέλος του Συμβουλίου του καταστήματος κράτησης αλλά ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός δεν συμμετέχει στη σύνθεση του Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση.