Άρθρο 28: Ατομικό Δελτίο υγείας και Μητρώο Ιατρικών Εξετάσεων

1. Για κάθε κρατούμενο τηρείται ατομικό δελτίο υγείας, στο οποίο καταχωρίζονται στοιχεία ιατρικού ενδιαφέροντος, όπως ο χρόνος διενέργειας κάθε ιατρικής εξέτασης, η σχετική διάγνωση, η θεραπευτική αγωγή που συστήθηκε, καθώς και το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα και η υπογραφή του ιατρού που εξέτασε τον κρατούμενο. Το δελτίο αυτό φυλάσσεται στο αρχείο του ιατρείου και συνοδεύει τον κρατούμενο σε κάθε μεταγωγή του.
2. Σε κάθε κατάστημα τηρείται μητρώο ιατρικών εξετάσεων κρατουμένων, στο οποίο αναγράφονται o χρόνος εξέτασης, η αγωγή που συστήθηκε και τα χορηγούμενα φάρμακα.
3. Γνώση του περιεχομένου του παραπάνω δελτίου και μητρώου λαμβάνουν μόνον ο κρατούμενος ή o νόμιμος εκπρόσωπός του, ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός και τα λοιπά αρμόδια όργανα του καταστήματος, κάθε φορά που για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης εξετάζεται η υγεία του κρατουμένου.
4. Η χρήση προσωπικών ή άλλων στοιχείων κρατουμένου από άλλους κρατούμενους απαγορεύεται.

  • 20 Νοεμβρίου 2012, 13:16 | Αγαπητού Ελένη

    Θεωρούμε ότι όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 θα πρέπει να καταχωρούνται στο μηχανογραφημένο σύστημα των Καταστημάτων Κράτησης.