Άρθρο 74: Μεταγωγή για λόγους σχετικούς με την ομαλή λειτουργία του καταστήματος κράτησης

Στην περίπτωση δ’ του άρθρου 70 η μεταγωγή παραγγέλλεται οπό την Κ.Ε.Μ. ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης. Στην πρόταση πρέπει να εκτίθενται ειδικά οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη μεταγωγή για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του καταστήματος κράτησης. Η άσκηση των δικαιωμάτων του κρατουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος ουδέποτε θεμελιώνει, από μόνη της, μεταγωγή για λόγους σχετικούς με την ομαλή λειτουργία του καταστήματος κράτησης. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ισχύει αναλογικά η διάταξη του άρθρου 72 παράγραφος 2 του παρόντος, ως προς το όργανο που παραγγέλλει τη μεταγωγή.