Άρθρο 15: Ειδικές κατηγορίες κρατουμένων

1. Οι κρατούμενοι για χρέη ή για άλλο λόγο σε εκτέλεση απόφασης πολιτικού δικαστηρίου, καθώς και οι οφειλέτες προς ιδιώτες χρηματικής ποινής, αυτοτελώς ή κατά μετατροπή ή προστίμου ή δικαστικών εξόδων αποτελούν ειδικές κατηγορίες κρατουμένων και διαβιούν σε χωριστά τμήματα αντίστοιχων για την κατηγορία καταστημάτων (νεαρών, γυναικών, ανδρών).
2. Στους κρατούμενους των κατηγοριών αυτών εφαρμόζονται ανάλογα όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 για τους υπόδικους κρατουμένους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορούν οι κρατούμενοι να εντάσσονται σε νέες κατηγορίες για λόγους: α) αποτροπής θυματοποίησης τους ή β) εξειδικευμένης ανάγκης μεταχείρισης τους.