Άρθρο 72: Μεταγωγή για λόγους υγείας ή σχετιζόμενους με συμβουλευτικά ή θεραπευτικά προγράμματα

1. α) Στην περίπτωση ζητημάτων υγείας του άρθρoυ 70 β΄η μεταγωγή ασθενούς κρατουμένου σε θεραπευτικά καταστήματα ή νοσηλευτικά ιδρύματα κατά το άρθρο 30 του παρόντος παραγγέλλεται από το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης, μετά από θετική και αιτιολογημένη γνωμάτευση του ιατρού του καταστήματος ή, στην περίπτωση του άρθρου 27 παράγραφος 6 από το πόρισμα των τριών ιατρών σχετικά με το είδος της πάθησης και τον επείγοντα ή μη χαρακτήρα της αντιμετώπισής της. Η απόφαση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης κοινοποιείται στην ΚΕΜ τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την πραγματοποίησή της.
β) Στην περίπτωση συμβουλευτικού ή θεραπευτικού προγράμματος του ιδίου άρθρου την απόφαση λαμβάνει η ΚΕΜ μετά από γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράμματος.
2. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον ο ιατρός απουσιάζει, ο διευθυντής του καταστήματος ή σε περίπτωση απουσίας του ο νόμιμος αναπληρωτής του, προκειμένου να αποτραπεί κίνδυνος ζωής ή σοβαρής και μόνιμης βλάβης της υγείας του κρατουμένου ή κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών νόσων ή βλάβης της υγείας άλλων κρατουμένων, παραγγέλλει τη μεταγωγή του στα παραπάνω καταστήματα. Μέχρι τη μετακίνησή του ο κρατούμενος παραμένει σε ειδικό χώρο υπό την επίβλεψη ιατρού ή νοσηλευτού. Η εν λόγω παραγγελία γνωστοποιείται αμέσως στο Συμβούλιο Καταστήματος Κράτησης και στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών.
3. Η επαναμεταγωγή του κρατουμένου στο κατάστημα κράτησης από το θεραπευτικό κατάστημα ή το νοσηλευτικό ίδρυμα παραγγέλλεται από το διευθυντή του τελευταίου αμέσως μετά την έκδοση του εξιτηρίου, και πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία μεταγωγών το ταχύτερο δυνατό, ύστερα από συνεννόηση με τον διευθυντή του καταστήματος κράτησης. Αν απαιτείται επανεξέταση στο ίδιο θεραπευτικό κατάστημα ή νοσηλευτικό ίδρυμα ή μεταφορά κρατουμένου από θεραπευτικό κατάστημα ή νοσηλευτικό Ίδρυμα σε άλλο όμοιο, προς διενέργεια ειδικών εξετάσεων ή ειδικής θεραπείας, ή προκύπτει δυνατότητα άμεσης εισαγωγής για την αντιμετώπιση προβλήματος υγείας που έχει διαγνωσθεί σε προηγούμενη μεταγωγή αλλά εκκρεμεί ελλείψει διαθέσιμων κλινών, αυτή παραγγέλλεται από τον διευθυντή του θεραπευτικού καταστήματος ή του νοσηλευτικού ιδρύματος..
4. Στις περιπτώσεις μεταγωγής κρατουμένου για σοβαρούς λόγους υγείας κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης ειδοποιεί αμέσως τους συγγενείς του κρατουμένου και, αν δεν υπάρχουν συγγενείς, πρόσωπο ή αρχή που υποδεικνύει ο κρατούμενος.

  • 21 Νοεμβρίου 2012, 06:10 | ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

    Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί με σαφήνεια και καθαρότητα και μέσα στον εν λόγω κώδικα ότι με ευθύνη των Διευθυντών των Καταστημάτων Κράτησης, οι μεταγωγές των ασθενών κρατουμένων εφόσον αυτοί δεν δύναται να τύχουν περίθαλψης από τα ιατρεία της φυλακής ή από τα Κέντρα Υγείας της περιοχής, ή από το Νοσοκομείο της έδρας του Καταστήματος, τότε θα μετάγονται στο πλησιέστερο της έδρας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη μεταγωγή των κρατουμένων στο Νομό Αττικής και να αποφορτιστεί από τη φρούρηση νοσηλευόμένων κρατουμένων προερχομένων από επαρχιακά καταστήματα η Εξωτερική Φρουρά Κορυδαλλού, αλλά και από τη νοσηλεία το Νοσοκομείο Κορυδαλλού.