Άρθρο 37: Άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων

1. Η θρησκευτική αγωγή είναι προαιρετική και περιλαμβάνει το δικαίωμα του κρατουμένου να ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα και να επικοινωνεί με αναγνωρισμένο εκπρόσωπο του θρησκεύματος ή του δόγματός του. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του καταστήματος.
2. Ο κρατούμενος κατά την εισαγωγή του στο κατάστημα μπορεί, αν επιθυμεί, να δηλώσει το θρήσκευμα ή το δόγμα στο οποίο ανήκει.
3. Σε κάθε κατάστημα υπάρχει ναός ή κατάλληλος χώρος στον οποίο, όσοι από τους κρατουμένους επιθυμούν, παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε εκδηλώσεις θρησκευτικής λατρείας ή επικοινωνούν με αναγνωρισμένο εκπρόσωπο του θρησκεύματος ή του δόγματός τους.
4. Τα άτομα, που για οποιονδήποτε λόγο επιθυμούν και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις θρησκευτικής λατρείας διευκολύνονται να τις παρακολουθούν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
5. Κρατούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται σε ειδικούς χώρους κράτησης ή σε θεραπευτικά καταστήματα, μπορούν να δέχονται επίσκεψη θρησκευτικού λειτουργού για εκπλήρωση θρησκευτικών καθηκόντων.
6. Ο θρησκευτικός λειτουργός ή ο εκπρόσωπος θρησκεύματος ή δόγματος καλείται από το Συμβούλιο Καταστήματος Κράτησης για να εκφράσει τη γνώμη του σε θέματα που άπτονται του λειτουργήματός του.

  • 20 Νοεμβρίου 2012, 23:29 | Αλεξανδρος

    Να δημιουργηθούν ειδικοί χώροι λατρείας ώστε να μπορεί ο κάθε κρατούμενος να ασκήσει το θρησκευτικό του καθήκον.

  • 20 Νοεμβρίου 2012, 13:39 | Αγαπητού Ελένη

    Σε κάθε Κατάστημα Κράτησης θα υπάρχει ναός για κάθε θρήσκευμα?
    Η πλειοψηφία των κρατουμένων σήμερα είναι μουσουλμάνοι.