Άρθρο 58: Άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση

1. Άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση χορηγείται σε καταδίκους που επιθυμούν να προσφέρουν κοινωφελή εργασία ή να συνεχίσουν την προηγούμενη επαγγελματική απασχόλησή τους ή για τους οποίους υπάρχει ή έχει εξευρεθεί εργασία έξω από το κατάστημα κράτησης σε δημόσιο, δημοτικό ή ιδιωτικό φορέα ή θέση σε εγκεκριμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή έχουν σοβαρές οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις για την άσκηση της γονικής μέριμνας ανήλικων τέκνων ή τη φροντίδα ατόμων με αναπηρία ή αντιμετωπίζουν οι ίδιοι προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης λόγω αναπηρίας ή σπουδάζουν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που ανήκει σε βαθμίδα ανώτερη από αυτά που λειτουργούν εντός των καταστημάτων κράτησης, κατά τα οριζόμενα στον παρόντος κώδικα.
2. Η άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση χορηγείται εφόσον: (α) ο κατάδικος λαμβάνει τακτικές και εκπαιδευτικές άδειες, μετά τη λήξη της δεύτερης άδειάς του και (β) είναι γονέας τουλάχιστον ενός ανήλικου άγαμου τέκνου και δεν τού έχει αφαιρεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας ή έχει τη φροντίδα ατόμου με αναπηρία 67% και άνω ή αντιμετωπίζει ο ίδιος πρόβλημα αυτοεξυπηρέτησης λόγω αναπηρίας 67% και άνω ή σπουδάζει σε εκπαιδευτικό ίδρυμα βαθμίδας ανώτερης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στα καταστήματα κράτησης ή έχει αποδεδειγμένα εξασφαλίσει εργασία έξω από το κατάστημα ή αποδέχεται να απασχοληθεί σε θέση εργασίας που θα του υποδεικνύεται ή επιθυμεί να προσφέρει εργασία χωρίς αμοιβή για κοινωφελείς σκοπούς.
3. Η άδεια χορηγείται κατά τη διαδικασία και με απόφαση του οργάνου που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 του παρόντος. Στην απόφαση ορίζονται, μεταξύ άλλων, και: α) Οι ημέρες και ώρες απουσίας του κατάδικου από το κατάστημα κράτησης ή άλλες εγκαταστάσεις ημιελεύθερης διαβίωσης στις οποίες τοποθετείται, β) ο λόγος απουσίας και το είδος της απασχόλησής του κατά τη διάρκειά της, γ) (i) εάν εργάζεται, ο τρόπος αμοιβής και το ασφαλιστικό καθεστώς του, οι υπεύθυνοι του καταστήματος και του χώρου απασχόλησης, οι οποίοι συνεργάζονται για την επίλυση των συναφών προβλημάτων, (ii) εάν προσφέρει εργασία για κοινωφελείς σκοπούς, το ασφαλιστικό καθεστώς του, οι υπεύθυνοι του καταστήματος και του φορέα απασχόλησης, οι οποίοι συνεργάζονται για την επίλυση των συναφών προβλημάτων, (iii) εάν σπουδάζει, το εκπαιδευτικό ίδρυμα φοίτησης και οι υπεύθυνοι του καταστήματος και του εκπαιδευτικού ιδρύματος οι οποίοι συνεργάζονται για την παρακολούθηση της συνέπειας και της επίδοσής του στις σπουδές του, (iv) εάν ασκεί τη γονική μέριμνα ανηλίκου ή φροντίζει άτομο με αναπηρία ή αντιμετωπίζει ο ίδιος πρόβλημα αυτοεξυπηρέτησης λόγω αναπηρίας, οι υπεύθυνοι του καταστήματος και κατάλληλα κατά περίπτωση πρόσωπα από το κοινωνικό περιβάλλον του καταδίκου ή από υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας για την παρακολούθηση της συνέπειας και της επάρκειάς του και δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Σε περίπτωση μη χορήγησης άδειας ημιελεύθερης διαβίωσης, ο κατάδικος δικαιούται της έννομης προστασίας που προβλέπεται και στις περιπτώσεις μη χορήγησης τακτικών αδειών.
5. Άδεια ημιελεύθερης διαβίωσης μπορεί να χορηγήσει ύστερα από αίτηση του κατάδικου και το Δικαστικό Συμβούλιο, όταν τούτο απορρίπτει αίτηση απόλυσης υπό όρο, εφόσον ο κατάδικος πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτό το αρμόδιο συμβούλιο του καταστήματος κράτησης παρέχει στο δικαστικό συμβούλιο κάθε χρήσιμο στοιχείο.

  • 21 Νοεμβρίου 2012, 11:58 | Συλλογος Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

    Θα πρέπει να διευκρινιστεί με ποιό τρόπο τα άτομα που παρέχουν Κοινωφελή Εργασία υπάγονται ταυτόχρονα και σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης. Η διευκρίνιση αυτή είναι αναγκαία γιατί η Κοινωφελής Εργασία σήμερα, είναι ποινή από μετατροπή ποινής φυλάκισης, παρέχεται σε καθεστώς ελεύθερης διαβίωσης και δεν συνδέεται με τον εγκλεισμό σε κατάστημα κράτησης.