Άρθρο 33: Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

1. Η εκπαίδευση των κρατουμένων αποβλέπει στην απόκτηση ή συμπλήρωση εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και στην επαγγελματική κατάρτισή τους.
2. Για το σκοπό αυτόν λειτουργεί μέσα στο κατάστημα, όπου είναι δυνατό, μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, υπαγόμενο στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ρυθμιζόμενο από τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων σχολείων. Το Συμβούλιο Καταστήματος Κράτησης οργανώνει, με τη συνεργασία αρμόδιων φορέων, προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, μαθητείας ή εξειδίκευσης.
3. Οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους των σχολών της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, χωρίς να προκύπτει από το κείμενό τους ότι αποκτήθηκαν σε κατάστημα κράτησης.
4. Ειδικά μέτρα λαμβάνονται για την εκπαίδευση των αλλοδαπών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, εφόσον αυτό είναι εφικτό στο συγκεκριμένο κατάστημα.
5. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους νεαρούς κρατουμένους. Οι αναλφάβητοι ενήλικες ενθαρρύνονται να παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης.
6. Όσοι έχουν συμπληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εκπαιδευτικές άδειες, σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος εφόσον δεν λειτουργεί τμήμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο κατάστημα. Το ίδιο ισχύει και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
7. Κατά το χρόνο της εκπαίδευσης οι εργασίες που ανατίθενται στον κρατούμενο είναι κατά το δυνατό συναφείς με το αντικείμενο της εκπαίδευσής του.
8. Η εκπαίδευση των κρατουμένων δεν αναστέλλεται σε περίπτωση μεταγωγής ή επιβολής πειθαρχικής ποινής, εκτός αν άλλως ορίζει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση το αρμόδιο όργανο. Αν επιβληθεί πειθαρχικός περιορισμός κατά τη διάρκεια των σπουδών του συγκεκριμένου κρατουμένου, η έκτιση του μέτρου μπορεί να γίνει, τμηματικά και μόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών ή αργιών.
9. Οι κρατούμενοι ενθαρρύνονται και διευκολύνονται στην παρακολούθηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και φοίτησης σε Ανοικτά Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
10. Στον εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης ή και εξειδικευμένης κατάρτισης όπως ΙΕΚ.
11. Οι κρατούμενοι ενθαρρύνονται και διευκολύνονται να συμμετέχουν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), τα οποία λειτουργούν σε όλα τα καταστήματα κράτησης όπου υπάρχει ενδιαφέρον από τους κρατούμενους και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Το κατάστημα κράτησης οφείλει κατά προτεραιότητα να εξεύρει τους κατάλληλους χώρους. Τα Σ.Δ.Ε. συνιστούν τακτικές δομές εκπαίδευσης ανηλίκων με μόνιμο χαρακτήρα και ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών διάρκειας δύο ετών.
Η ιδιότητα του μαθητή διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του και παύει με τη λήψη του τίτλου. Προβλεπόμενη συνολική διάρκεια σπουδών είναι τα δύο εννιάμηνα με την παρεμβολή των θερινών διακοπών διάρκειας δυόμιση μηνών, σύμφωνα με το νόμο που ρυθμίζει τη λειτουργία των Σ.Δ.Ε.. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας τακτικής φοίτησης είναι δυνατή η παράταση του χρόνου αυτού το ανώτερο για ένα επιπλέον εξάμηνο. Κατά τον επιπλέον αυτό χρόνο ο μαθητής συνήθως συμπληρώνει την ελλιπή επίδοσή του με την υποβολή εργασιών κάτω από την καθοδήγηση των διδασκόντων. Με τον γενικό εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται οι διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων αυτών, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευτών.
12. Αριστούχοι όλων των κατηγοριών μπορεί να τελούν σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης.

  • 20 Νοεμβρίου 2012, 13:53 | Χρήστος

    Εδώ αναφέρεται ότι «Κατά το χρόνο της εκπαίδευσης οι εργασίες που ανατίθενται στον κρατούμενο είναι κατά το δυνατό συναφείς με το αντικείμενο της εκπαίδευσής του.». Όρθό και εύγε!
    Γιατί όμως δεν γίνεται κάτι ανάλογο και για τους επιστήμονες εξωτερικούς φρουρούς, οι οποίοι φυλάνε στην σκοπιά, αντί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε θέσεις ανάλογες των προσόντων τους, εφόσον αυτά είναι συναφή με τα αντικείμενα του Υπουργείου Δικαιοσύνης?
    Ο σωφρονιστικός κώδικας δεν είναι μόνο για τους κρατούμενους είναι και για τους εργαζόμενους στα καταστήματα κράτησης.