Άρθρο 45: Υποχρέωση ασφάλισης κατά κινδύνου ατυχήματος

Κρατούμενοι που εργάζονται σε θέσεις, όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσα ή έξω από το κατάστημα κράτησης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή του ασφαλιστικού του φορέα κατά του κινδύνου του ατυχήματος, σύμφωνα με την περί ασφάλισης ισχύουσα νομοθεσία.