Άρθρο 77: Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται:
α) οι υποπεριπτώσεις 1, 2 και 3 της περίπτωσης στ του άρθρου 4 του ν.344/1976, η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 344/1976, τα άρθρα 36 και 37 του ν. 344/1976, η περίπτωση β του άρθρου 48 και η παράγραφος 2 του άρθρου 81 του ν. 3996/2011 (Α΄170).
β) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 3996/2011.
γ) η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3996/2011.
δ) η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του νόμου 3996/2011.
ε) τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 και η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ Α΄188), καθώς και η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α΄205).
στ) η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α΄295).
ζ) η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 84).
η) η παράγραφος ΙΙ του άρθρου 3 του Ν.Δ. 515/1970 (Φ.Ε.Κ. 95 Α’).
θ) το άρθρο 23 του νόμου 3659/2007
ι) το άρθρο 20 του Ν. 1199/1981
ια) η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του νόμου 4075/2012 (Α΄89).
ιβ) η παράγραφος 8 του άρθρου 43 του ν.4052/2012 (Α΄ 41)
ιγ) το άρθρο 20 του ν. 4075/2012 (Α89) καταργείται από την ημερομηνία που ίσχυσε.
ιδ) κάθε άλλη ρύθμιση αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος.