Άρθρο 68: Διακανονισμός καθυστερούμενων οφειλών

1. Η παρ. 1 του άρθρ. 61 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α) ισχύει και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους οφειλέτες του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, σε περίπτωση υπαγωγής τους σε διακανονισμό των καθυστερούμενων οφειλών τους.
Οι παράγραφοι 2 3 και 4 του ιδίου άρθρου, όπως ισχύουν, δεν εφαρμόζονται στον ΟΓΑ.
2. Ειδικά για τον ΟΓΑ, δύναται να χορηγείται η σύνταξη από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές του διατάξεις, αν το σύνολο των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης, δεν είναι μεγαλύτερο των τεσσάρων χιλιάδων (4000) Ευρώ.
Το οφειλόμενο ποσό συμψηφίζεται ή παρακρατείται κάθε μήνα και μέχρι της ολοσχερούς εξόφλησής του, από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών σύνταξης.