Άρθρο 32: Ρύθμιση σχετική με ειδική επιδότηση ανεργίας

Από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 ( Α΄24) απαλείφεται, από την έναρξη ισχύος αυτής, η λέξη «κλιμακωτά».