Άρθρο 06: Αντικατάσταση περίπτωσης στ του άρθρου 82 του ν. 3852/2010

Η περίπτωση στ του άρθρου 82 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών».