Άρθρο 01:Σύζευξη συστημάτων Υπουργείων Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και Οικονομικών

1.Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών υποχρεούται να διασφαλίζει την συνεχή και απρόσκοπτη, πλήρη και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στις υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην ανώνυμη εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία» (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ), στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), καθώς και σε κάθε άλλο διαπιστευμένο στο σύστημα αυτό φορέα.
2.Οι φορείς της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται να διασφαλίζoυν στην Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών την συνεχή και απρόσκοπτη, πλήρη και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στα αρχεία τους προκειμένου να είναι εφικτή η διασταύρωση και η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων στο Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων.
3.Μεταξύ της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών και εκάστου φορέα από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 δύναται να συναφθούν πρωτόκολλα συνεργασίας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος.

  • Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου και συγκεκριμένα του Υπουργείου Παιδείας. Επειδή γίνεται ο χαμός με την πληρωμή του εφάπαξ και με την πράξη απονομής σύνταξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έχω να προτείνω τα εξής:
    α) Αυστηρά το Γ.Λ.Κ. εκδίδει τις πράξεις συνταξιοδότησης ακολουθώντας τη σειρά των αιτήσεων με τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλου εισαγής των. Οι Εξαιρέσεις να προηγούνται κάποιοι για το εφάπαξ να καταργηθούν και να παραμείνουν για την απονομή της σύνταξης εφόσον συντρέχουν ισχυροί λόγοι.
    β)Για τη σειρά που θα δίνεται το εφάπαξ θα μετράει η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο Γ.Λ.Κ
    γ)Το ίδιο να ισχύει και για τα επικουρικά ταμεία.
    Με αυτό τον τρόπο δεν θα μπαίνουν ενδιάμεσα και ενδιάμεσοι στη σειρά με επακόλουθο να βολεύονται πάλι όσοι έχουν ΜΕΣΟ ή είναι λαμόγια.