Άρθρο 05: Αντικατάσταση παραγράφου 8 του κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 75 του ν. 3463/2006

Η παράγραφος 8 του κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κ.ν. 3463/2006 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής: « 8. Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών».