Άρθρο 72: Κατανομή συνεισπραττομένων εισφορών

Η κατανομή των καταβληθεισών εισφορών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στους Οργανισμούς (ΕΟΠΥΥ, ΕΤΕΑ,ΟΑΕΔ) για λογαριασμό των οποίων συνεισπράττονται εισφορές, πραγματοποιείται βάση των στοιχείων που προκύπτουν από τις δηλωθείσες εισφορές μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και των ασφαλιστικών κινδύνων που απεικονίζονται στα πακέτα ασφάλισης. Κατ’ έτος με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής ανά Οργανισμό μετά από πρόταση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών.