Άρθρο 39: Τροποποιήσεις του ν. 4075/2012 (Α΄ 89)

1. Στο άρθρο 48 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) η φράση «των άρθρων 49 έως 55» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 48 έως 54».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4075/2012(Α΄ 89) η φράση «των άρθρων 49 έως 55» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 48 έως 54».
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4075/2012(Α΄ 89) η φράση «των άρθρων 49 έως 55» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 48 έως 54».
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) η φράση «του άρθρου 51» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 50».
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4075/2012(Α΄ 89) η φράση «των άρθρων 51 και 52» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 50 και 51».
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4075/2012(Α΄ 89) η φράση «των άρθρων 51 και 52» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 50 και 51».
7. Στην πρώτη περίοδο της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4075/2012(Α΄ 89) η φράση «των άρθρων 51 και 52» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 50 και 51». Στην δεύτερη περίοδο της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4075/2012(Α΄ 89) η φράση «των άρθρων 51 και 52» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 50 και 51».
8. Στην παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4075/2012(Α΄ 89) η φράση «του άρθρου 51 και της παραγράφου 2 του άρθρου 52» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 50 και της παραγράφου 2 του άρθρου 51».
9. Στην παρ. 5 του άρθρου 52 του ν. 4075/2012(Α΄ 89) η φράση «των άρθρων 51 και 52» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 50 και 51».
10. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 53 του ν. 4075/2012(Α΄ 89) η φράση «των άρθρων 49 έως 55» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 48 έως 54».
11. Στην παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4075/2012(Α΄ 89) η φράση «των άρθρων 51 και 52» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 50 και 51».