Άρθρο 56: Μίσθωση ακινήτων μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

1. Μετά την παρ.1 του άρθρου 27 του ν.4038/2012 προστίθεται παράγραφος 2 και η παρ. 2 αναριθμείται σε 3 ως εξής:
«2. Σε συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων μεταξύ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ΗΔΙΚΑ ΑΕ ή Ν.Π.Δ.Δ εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το ετήσιο μίσθωμα καθορίζεται έως 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια.
3. Στο όγδοο εδάφιο της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999 (Α`199), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του ν. 3996/2011 (Α`170) μετά τη φράση «με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,» προστίθεται η φράση «που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών».
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 καταλαμβάνει τις νέες μισθώσεις που καταρτίζονται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
3. Στις μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 15 του νόμου 4013/2011 και του άρθρου 27 του νόμου 4038/2012 εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση, που και ο μισθωτής του ακινήτου είναι ταμείο κοινωνικής ασφάλισης το Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ ή φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα.