Άρθρο 73: Δωρόσημο

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 26 του Ν.4075/ 2012 (ΦΕΚ 89/Α/ 11-4-2012) με το οποίο συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του Ν 4024/2011 (ΦΕΚ 266/ Α/ 27-10-2011), αντικαθίσταται ως εξής: «Η εξαίρεση αυτή ισχύει έως τις 31-12-2013.»