Άρθρο 07: Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του Ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Δήμων, οι οποίοι διαθέτουν Πληροφοριακό Σύστημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προς καταχώρηση ληξιαρχικών γεγονότων.»