Άρθρο 41: Κατάργηση θέσεων ειδικών συνεργατών

Καταργούνται οι δώδεκα θέσεις ειδικών συνεργατών, που με το άρθρο 23 του νόμου 3569/2007 (ΦΕΚ 122/Α’) διατηρήθηκαν στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.