Άρθρο 63: Ένταξη ιατρών στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών

Οι διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α) αντικαθίστανται ως εξής:
«Στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών εντάσσονται και ιατροί που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον ΕΟΠΥΥ και το ΕΣΥ, εκτός από τους παιδιάτρους ων, ακτινολόγους , μικροβιολόγους και οδοντιάτρους .»