Άρθρο 04: Αντικατάσταση και τροποποίηση διατάξεων του ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων»

1. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 4 του ν. 344/1976 (A’ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Να χρησιμοποιεί για την έκδοση των ληξιαρχικών πράξεων το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α».
2. Μετά το άρθρο 8 του ν. 344/1976 προστίθεται άρθρο 8Α ως έξης:

«Άρθρο 8Α
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων
1.Στο Υπουργείο Εσωτερικών δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και τηρείται κεντρική βάση δεδομένων αυτού. Στο σύστημα αυτό επιτρέπεται η είσοδος μόνο διαπιστευμένων χρηστών μέσω κωδικών πρόσβασης που αποδίδει η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι διαπιστευμένοι χρήστες εισέρχονται στο πληροφοριακό σύστημα για να καταχωρούν, αναζητούν, τροποποιούν, επεξεργάζονται, παρακολουθούν και εκτυπώνουν όλες τις ληξιαρχικές πράξεις που εκδίδονται από τα κατά τόπους αρμόδια ληξιαρχεία της χώρας.
2. Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών διασφαλίζει την παροχή και διαχείριση των στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία και συνεχή ενημέρωση της κεντρικής βάσης δεδομένων της προηγουμένης παραγράφου.
3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, οι υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ανώνυμη εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία» (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ), η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ), ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), καθώς και κάθε άλλος διαπιστευμένος φορέας αντλούν αυτοματοποιημένα από τη κεντρική βάση δεδομένων ληξιαρχικά στοιχεία πολιτών αποκλειστικά για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους . Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να καθορίζονται και άλλοι διαπιστευμένοι φορείς που αντλούν στοιχεία από την κεντρική βάση δεδομένων της παραγράφου 1.
4.Οι ληξιαρχικές πράξεις τυπώνονται αποκλειστικά από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και φέρουν χαρακτηριστικό ασφαλείας που παράγεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα».
3. Στις περιπτώσεις γ, δ, ε και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 ν. 344/1976 η λέξη «εμφανισθέντων» αντικαθίσταται από τις λέξεις «δηλούντων το ληξιαρχικό γεγονός».
4. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 344/1976 προστίθεται παράγραφος 2 με ταυτόχρονη αναρίθμηση της παραγράφου 2 σε 3, η οποία έχει ως εξής: « 2. Ο ληξίαρχος υποχρεούται να εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α και κάθε άλλο στοιχείο υποδεικνυόμενο από τους διαπιστευμένους φορείς προς εξυπηρέτηση των σκοπών λειτουργίας τους».
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής: « 1. Μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων λόγω νομιμοποίησης, αναγνώρισης, αποκήρυξης, αμφισβήτησης της πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσης αυτής, λύσης ή ακύρωσης γάμου, λύσης του συμφώνου συμβίωσης, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου καταχωρίζονται στο πεδίο του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 8A που φέρει την ένδειξη «Μεταβολές» εντός μηνός από τότε που έλαβαν χώρα με την προσκόμιση της σχετικής διοικητικής πράξης ή πιστοποιητικού περί του αμετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης . Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά αμετακλήτου λύσης ή ακύρωσης γάμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής, πρέπει να φέρουν επ’ αυτών επισημείωση του αρμοδίου ληξιάρχου ότι αντίγραφό τους κατατέθηκε σ’ αυτόν και ότι καταχωρήθηκε η σχετική μεταβολή στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8 Α.
6. Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής: «Το όνομα, το επώνυμο, τη δημοτικότητα, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) και, εφόσον υφίσταται, το φορέα ασφάλισης του νεογνού».
7. Στην περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 344/1976 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Περιέχει επίσης τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και, εφόσον υφίσταται, το Φορέα Ασφάλισης αυτών».
8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: «Η δήλωση αυτή είναι πάντοτε έγγραφη και περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 στοιχεία».
9. Η περίπτωση α του άρθρου 31 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Το όνομα, το επώνυμο, την ιθαγένεια, το θρήσκευμα και το δόγμα, το επάγγελμα, τον τόπο και το έτος γεννήσεως και την κατοικία των συζύγων, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και, εφόσον υφίσταται, το Φορέα Ασφάλισης αυτών».
Στο ίδιο άρθρο προστίθεται περίπτωση η΄ η οποία έχει ως εξής: « η. Τον αριθμό του παραβόλου που καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 28/28-7-1931 για την έκδοση της άδειας γάμου».
10. Μετά το άρθρο 31 του ν. 344/1976 προστίθεται άρθρο 31 Α το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 31 Α
Στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης του συμφώνου συμβίωσης
Η ληξιαρχική πράξη για το σύμφωνο συμβίωσης, πλην των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 9, περιέχει:
α. Το όνομα και επώνυμο, την ιθαγένεια, το θρήσκευμα, το επάγγελμα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, τον τόπο και το έτος γέννησης και την κατοικία των συμβαλλομένων.
β. Το όνομα και επώνυμο των γονέων των συμβαλλομένων.
γ. Τα στοιχεία εγγραφής των συμβαλλομένων στο δημοτολόγιο.
δ. Τον τόπο, την ημέρα, το μήνα και το έτος σύναψης του συμφώνου συμβίωσης.
11. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
« α.Το όνομα, το επώνυμο και την κατοικία του δηλούντος».
Η περίπτωση στ της ιδίας ως άνω παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:
«στ Το όνομα και το επώνυμο των γονέων του θανόντος» .
12. Στο άρθρο 34 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
3. «Στη ληξιαρχική πράξη σημειώνεται από το ληξίαρχο, με βάση τη δήλωση του δηλούντος το θάνατο και ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού».
13. Το άρθρο 35 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 35
Ενταφιασμός προσώπου
Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός προσώπου χωρίς την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.

14. Η περίπτωση γ του άρθρου 48 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής : «γ. Όποιος κατά παράβαση του παρόντος νόμου διενεργεί ενταφιασμό χωρίς την προηγούμενη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου».
15. Το άρθρο 49 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
« ΄Αρθρο 49
Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης των ληξιαρχικών γεγονότων
1.Στους υπόχρεους προς δήλωση ενώπιον ληξιάρχου, οι οποίοι παραλείπουν να προβούν στη δήλωση αυτή, επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόστιμο: α) ύψους εκατό ευρώ εάν προέβησαν σε δήλωση μετά την παρέλευση της κατά τα άρθρα 14 παράγραφος 1, 20 παράγραφος 1 και 29 παράγραφος 1 μηνιαίας, δεκαημέρου και τεσσαρακονταημέρου προθεσμίας δηλώσεως αντιστοίχως και β) ύψους τριακοσίων ευρώ αν προέβησαν σε δήλωση μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στα άρθρα αυτά
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά.
3.Ο ληξίαρχος ενημερώνει αμελλητί τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις παραλείψεις της προηγουμένης παραγράφου.
4.Εφόσον υπόχρεοι προς δήλωση είναι περισσότεροι,η δήλωση κάποιου εξ αυτών απαλλάσσει τους λοιπούς».
15. Μετά το άρθρο 49 του ν. 344/1976 προστίθεται άρθρο 49Α , το οποίο έχει ως ακολούθως:
«΄Αρθρο 49Α
Αστική ευθύνη
1.Υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι παραλείπουν να προβούν στην έκδοση ληξιαρχικής πράξης ή εκδίδουν αυτή κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων, ευθύνονται για κάθε θετική ζημία που προξένησαν στο Δημόσιο. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης του φορέα που ζημιώθηκε. Κατά της πράξης αυτής επιτρέπεται έφεση από το πρόσωπο σε βάρος του οποίου έγινε ο καταλογισμός ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης καταλογισμού.
2. Αν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται η συμμετοχή και τρίτων προσώπων για την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων, τα πρόσωπα αυτά ευθύνονται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον με τις πράξεις ή παραλείψεις τους συνετέλεσαν στη θετική ζημία του Δημοσίου».

 • 20 Φεβρουαρίου 2013, 10:28 | Ειρηνη Καράνταη (ληξιαρχος)

  Στο πληροφοριακό συστημα θα καταχωρούνται οι πράξεις από 1/3/2013 κι επειτα.

  Οι μεταβολές που θα αφορούν πράξεις πριν από αυτην την ημερομηνία θα καταχωρούνται κανονικα στα βιβλια και στο περιθώριο της λ.π. που αφορούν.

  Δεν θα ειναι δυνατον να γίνει η καταχωρηση τους στο σύστημα αν η ιδια η λ.π. που αφορούν δεν θα ειναι στο συστημα.

  Θεωρω ότι πρεπει να γινει διευκριση στην παρακατω παραγραφο προσθέτοντας τη φραση » ή ότι καταχωρήθηκε η σχετική μεταβολή στο περιθωριο της λ.π. γάμου»

  «Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά αμετακλήτου λύσης ή ακύρωσης γάμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής, πρέπει να φέρουν επ’ αυτών επισημείωση του αρμοδίου ληξιάρχου ότι αντίγραφό τους κατατέθηκε σ’ αυτόν και ότι καταχωρήθηκε η σχετική μεταβολή στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8 Α»