Άρθρο 61: Στελέχωση και αποζημίωση μελώ Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανά εξεταζόμενο περιστατικόν

Οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«5α. Η ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν.2556/1997 όπως ισχύει, καθορίζεται ως εξής: α) Για τους ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών, για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται γνωμάτευση, σε δέκα (10) ευρώ για τον Πρόεδρο και επτά (7) ευρώ για κάθε μέλος. Για την κατ’ οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζημίωση ανέρχεται σε ποσό ίσο με το τριπλάσιο της ως άνω αμοιβής. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά τρία ευρώ ανά περιστατικό που εξετάζεται εκτός έδρας του εξετάζοντος ιατρού. β) Για τους εισηγητές ιατρούς των κατ’ οίκον περιστατικών, καθώς και για τους ιατρούς των Μονάδων Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που συμμετέχουν στις υγειονομικές επιτροπές, σε αντικατάσταση των ιατρών του Ειδικού Σώματος, καταβάλλεται η προβλεπόμενη από την ως άνω διάταξη (παρ.α’) αμοιβή για τα μέλη των υγειονομικών επιτροπών. Η ως άνω ειδική αποζημίωση των περιπτώσεων α’ και β’ καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’) και μέχρι του ποσού των χιλίων τετρακοσίων (1400) ευρώ μηνιαίως για τον Πρόεδρο και χιλίων διακοσίων (1200) ευρώ μηνιαίως για κάθε μέλος. γ) Για τους γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση δύο (2) ευρώ για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται γνωμάτευση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’) και η οποία δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 21 του ίδιου νόμου. Η ως άνω αποζημίωση και με τους αυτούς περιορισμούς καταβάλλεται και στους γραμματείς των κατ’ οίκον περιστατικών, ανά συνταχθείσα Εισηγητική Έκθεση.
5β. Για κάθε εξεταζόμενη περίπτωση από την Α΄/θμια ή Β΄/θμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους παραπέμποντες Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή τα λοιπά ΝΠΔΔ, ή το Δημόσιο, το ποσό των 46,14 ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται στη με αρ. Φ40021/26407/205/2006 (ΦΕΚ 1829 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση. Το ποσό αυτό καταβάλλεται από τους υπόχρεους, για το σύνολο των ανά μήνα εξεταζόμενων περιστατικών, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, σε ειδικό λογαριασμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βάσει συγκεντρωτικών καταστάσεων που αποστέλλονται από τις κατά τόπους Γραμματείες ΚΕ.Π.Α.. Το ως άνω ποσό αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όταν οι ΦΚΑ, το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. αιτούνται τον επανέλεγχο της υγειονομικής κρίσης για περιστατικά που είχαν εξεταστεί πριν από τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., αναζητείται δε αναδρομικά και στις περιπτώσεις που ήδη έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός επανέλεγχος. Στις περιπτώσεις αιτημάτων πολιτών για χρήση των υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. χωρίς παραπεμπτικό, το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται από τους ίδιους κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης ή προσφυγής (Α΄/θμια ή Β΄/θμια Υγειονομική Επιτροπή), με εξαίρεση τους κατόχους βιβλιαρίου υγείας απόρου σε ισχύ.
5γ.Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τις ανάγκες του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, μπορεί να συμβάλλεται με ιδιώτες ιατρούς, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος και βάσει κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, για τη συμμετοχή τους ως μέλη στις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας. Η αμοιβή των συμβαλλόμενων ιδιωτών ιατρών καθορίζεται, για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται γνωμάτευση, σε επτά (7) ευρώ. Για την κατ’ οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζημίωση ανέρχεται σε ποσό ίσο με το τριπλάσιο της ως άνω αμοιβής. Η ως άνω αμοιβές καταβάλλονται μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ μηνιαίως.
5δ. Οι αποζημιώσεις και οι αμοιβές των παρ. 5α και 5γ αντίστοιχα του παρόντος άρθρου καταβάλλονται από το αποδιδόμενο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσό της παρ.2 του παρόντος και σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»