Άρθρο 26: Συμμετοχή του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου

Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄258) αντικαθίσταται ως εξής:
« ζ) Πέντε (5) εκπροσώπους των εργοδοτών με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται ως εξής: Δύο (2) από το Σ.Ε.Β., ένας (1) από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ένας (1) από την Ε.Σ.Ε.Ε. και ένας (1) από το Σ.Ε.Τ.Ε.. Ένας (1) από τους εκπροσώπους των εργοδοτών υποδεικνύεται από κοινού ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από το Σ.Ε.Β..»

  • Πρόταση: Πρόβλεψη συμμετοχής εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. ως ισότιμου Κοινωνικού Εταίρου.

    Σχόλιο: Το αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. για τη θεσμική εκπροσώπησή της στο Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. έχει τεθεί στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2470/10.07.2012 έγγραφο της Συνομοσπονδίας. Το δίκαιο του αιτήματός μας ενισχύεται από το γεγονός ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. επί σειρά ετών συμμετέχει, όπως άλλωστε προβλέπει ο ν. 3144/2003, στην «Εθνική Επιτροπή για την Απασχόληση» και στην «Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Προστασία».