Άρθρο 27: Ακατάσχετο των εισφορών υπέρ κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕΔ

1. Οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ των κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕΔ αποτελούν κοινωνικούς πόρους.
Επί των τραπεζικών καταθέσεων του ΟΑΕΔ στις οποίες περιλαμβάνονται και εισφορές όπως αυτές του προηγουμένου εδαφίου δεν είναι επιτρεπτή η κατάσχεση.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της κατάσχεσης εις χείρας του Ο.Α.Ε.Δ. ως τρίτου και της αναγγελίας της εκχώρησης απαιτήσεων τρίτων κατά του Ο.Α.Ε.Δ.
Στις περιπτώσεις αυτές, το κατασχετήριο ή το εκχωρητήριο έγγραφο που προβλέπεται στο ανωτέρω άρθρο κοινοποιείται προς την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.

  • 21 Φεβρουαρίου 2013, 10:57 | Ηλίας Αθανασίου

    Οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ των κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕΔ αποτελούν κοινωνικούς πόρους. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο παρατεταμένης και βαθιάς κοινωνικό-οικονομικά κρίσης με αυξημένες τις ανάγκες για κοινωνικές παροχές σε θέματα ανεργίας, στέγασης, πολιτισμού και τουρισμού ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ που προέρχεται από τις εισφορές των εργαζομένων(κυρίως πλέον) και εργοδοτών πρέπει να προστατευθούν επιπλέον έναντι οποιουδήποτε μελλοντικού κουρέματος τύπου PSI.

    Τα διαθέσιμα των τ.ΟΕΚ-ΟΕΕ τον Δεκέμβριο του 2012 ξεπερνούσαν τα 700 εκ ευρώ και μετά το PSI απέμειναν 200 εκ ευρώ συν ομόλογα αξίας 187 εκ ευρώ (αξία ρευστοποίησης σήμερα περίπου 80 εκ ευρώ).

    Για αν αποφεχθεί μια παρόμοια ενέργεια στο μέλλον με σημαντικες αρνητικές συνέπειες προτείνεται η εισαγωγή διάταξης στην οποία να αναφέρεται ότι οι εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ εξαιρούνται από οποιασδήποτε μορφής «κουρέματος».