Άρθρο 13: Πολιτική Αγωγή

Αν ασκηθεί ποινική δίωξη για τις περιγραφόμενες στα άρθρα 9, 10 και 12 εγκληματικές πράξεις δύναται να παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγων το Ελληνικό Δημόσιο και ο κατά περίπτωση θιγόμενος φορέας ακόμη και χωρίς να έχουν υποστεί ζημία. Στην περίπτωση που δεν έχουν υποστεί ζημία, η παράσταση πολιτικής αγωγής γίνεται μόνο προς υποστήριξη της κατηγορίας.