Άρθρο 60: Ρυθμίσεις προσωπικού – ΕΤΑΑ –Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ

Τροποποιείται το άρθρο 63 παρ. 5 του Ν. 3863/2010 και αντικαθίσταται ως εξής:
«Το τακτικό προσωπικό που προσλήφθηκε ή θα προσληφθεί μετά την 01-10-2008 στο ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ βάσει προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του ΤΣΜΕΔΕ που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ πριν την 01-10-2008 καθώς και όσοι μετατάγησαν βάσει της αριθ. Πρωτ. 23058/17-03-2008 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Διοικητικού Προσωπικού του ΤΣΜΕΔΕ με μετάταξη βάσει των άρθρων 71 και 74 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 και υπηρετούν στο ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ, υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, δηλαδή ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη στο ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1211/1981, στην Ειδική Προσαύξηση της κύριας σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1γ του Ν. 3518/2006, στον Τομέα επικουρικής ασφάλισης Μηχανικών & ΕΔΕ για επικουρική σύνταξη, στο Τ.Π.Δ.Υ. για εφάπαξ παροχή και στον κλάδο Υγείας Τεχνικών για υγειονομική περίθαλψη. Τα πρόσωπα υπάγονται στο ανωτέρω αναφερόμενο ασφαλιστικό καθεστώς από την ημερομηνία πρόσληψης ή μετάταξης τους.»