Άρθρο 64: Συμμετοχή ιατρών ΕΟΠΥΥ στις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας

Στις υποχρεώσεις των ιατρών που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και όσων συμβάλλονται με αυτόν, περιλαμβάνεται και η συμμετοχή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α., αφού προηγηθεί η προβλεπόμενη εκπαίδευση και ένταξή τους στο Ειδικό Σώμα Ιατρών του άρθρου 6 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄).