Άρθρο 55: Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η περ. 3 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 138 του ν. 4052/ 2012 (Α41) αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του ν. 702/1977 , η οποία είχε καταργηθεί με το εδάφιο γ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1407/1984 και επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 8 του ν. 1649/1986 (Α΄149) και καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 3900/2010 επαναφέρεται σε ισχύ για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00) καθώς και για τις υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, έχουν όμως οικονομικές συνέπειες»