Άρθρο 35: Λοιπές Διατάξεις σχετικές με τον ΟΕΚ και τον ΟΕΕ

1. Ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων από 14-02-2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΥΣ 7/28-2-2012 (Α΄ 39). Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής θεωρούνται νόμιμες.
2. Εκκρεμείς δίκες των καταργηθέντων ΝΠΔΔ με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) συνεχίζονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται από τα ως άνω καταργηθέντα ΝΠΔΔ στον ΟΑΕΔ.
3. Ο ΟΑΕΔ απαλλάσσεται από την καταβολή κάθε είδους τελών για την εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Ο.Ε.Κ. που περιέρχονται σε αυτόν.
4. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του Ν. 3983/2011 (Φ.Ε.Κ. 144/17.6.2011, T. Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η προθεσμία για την άσκηση αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής από τον ΟΑΕΔ για δικαιώματα που έχουν περιέλθει σε αυτόν από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) είναι δώδεκα έτη.»
5α.Στο τέλος της παραγράφου 20 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα κτίρια υφιστάμενων οικισμών του τ. Ο.Ε.Κ., καθώς και τα κτίρια του τ. ΟΕΕ, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.. μόνον με την υποβολή των υπό α΄ και β΄ δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του νόμου αυτού.»
β. Για τα κτίρια υφιστάμενων οικισμών του τ. Ο.Ε.Κ., καθώς και τα κτίρια του τ. ΟΕΕ,, υπόχρεοι για την έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3661/2008 και του άρθρου 2 παρ. 3 του Κ.Ε.Ν.Α.Κ. ( 407/Β/9-04-2010), είναι οι δικαιούχοι των κατοικιών Τα υφιστάμενα κτίρια των Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ που έχουν κατασκευαστεί μετά από δημόσιο διαγωνισμό, αλλά που στερούνται οικοδομικής άδειας, καθώς και τα κτίρια των Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. με οικοδομική άδεια στα οποία έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγή χρήσης σε τμήμα τους, υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4014/2011, χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία ή πρόστιμο.
γ. Για την έκδοση και μεταγραφή παραχωρητηρίων διαμερισμάτων οικισμών που ανήκαν στον Ο.Ε.Κ., ή για μεταβιβάσεις κτιρίων που ανήκαν στον Ο.Ε.Κ. ή κτιρίων που ανήκαν στον ΟΕΕ, εφαρμόζεται η εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν 4014/2011. Επίσης δεν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 6 του Ν. 3661/2008 και του άρθρου 2 του Κ.Ε.Ν.Α.Κ. ( ΦΕΚ 407/Β/9-04-2010) στις περιπτώσεις μισθώσεων ή μεταβιβάσεων κτιρίων του τ. Ο.Ε.Κ. ή του τ. ΟΕΕ
5. Το πάσης φύσεως προσωπικό των καταργηθέντων από 14-02-2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 ΝΠΔΔ με τις επωνυμίες «Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)» και «Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)» μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΑΕΔ.
6. Η ως άνω μεταφορά για όλες τις συνέπειες της παραγράφου 5 λογίζεται ότι επήλθε αυτοδικαίως από 14-02-2012.

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 12:28 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Τα υφιστάμενα κτίρια του ΟΕΕ που έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια στα οποία έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγή χρήσης σε τμήμα τους, υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4014/2011, χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία ή πρόστιμο.

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 12:41 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Για τα κτίρια υφιστάμενων οικισμών του τ. Ο.Ε.Κ., καθώς και τα κτίρια του τ. ΟΕΕ,, υπόχρεοι για την έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3661/2008 και του άρθρου 2 παρ. 3 του Κ.Ε.Ν.Α.Κ. ( 407/Β/9-04-2010), είναι οι δικαιούχοι των κατοικιών

  ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΕΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΟΕΚ. Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΑΣΣΟΝΤΑΙ Η ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ Ο ΟΑΕΔ (o νυν διαχειριστης).

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 11:13 | Ηλίας Αθανασίου

  Τα τελευταία χρόνια δεν έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστικά καμιά ρύθμιση (μείωση δόσης – επιμήκυνση – εφάπαξ εξόφληση με μείωση κ.α.) για τα στεγαστικά δάνεια του ΟΕΚ είτε προέρχονται από κεφάλαια ΟΕΚ είτε μέσω τράπεζας (πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου).

  Δανειολήπτες του ΟΕΚ, υπό το βάρος των υψηλών δόσεων, καταφεύγουν στις τράπεζες για να ζητήσουν αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής αλλά συνήθως εισπράττουν αρνητική απάντηση. Ο ΟΑΕΔ, στην αρμοδιότητα του οποίου έχει περάσει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας νίπτει τας χείρας του και ουσιαστικά παραπέμπει στην υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί από τον περασμένο Φεβρουάριο αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

  Η υπουργική απόφαση που έχει υπογραφεί εδώ και μήνες προέβλεπε να αυξηθεί η διάρκεια του δανείου από τα 15 στα 25 χρόνια. Όμως οι τράπεζες δεν την δέχονται και οι δανειολήπτες μένουν στο κενό και το δάνειο βάφεται «κόκκινο».

  Μάλιστα, οι τράπεζες προχωρούν και ένα βήμα παρακάτω: προτείνουν στον δανειολήπτη να εγκαταλείψει την επιδότηση του ΟΕΚ με αντάλλαγμα την αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτει σημαντική επιβάρυνση.

  Προτείνω να εισαχθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία να ρυθμίζονται πλήρως οι «τεχνικές δυσκολίες» ώστε να εξυπηρετηθούν δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση ή πιο ρεαλιστικά σε απόγνωση.

  Όμοια πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα ρυθμίσεων δανείων από κεφάλαια ΟΕΚ. Πρέπει να υπάρξει πλαίσιο επιλογής επιμήκυνσης, «παγώματος» και εφάπαξ εξόφλησης με ανάλογη μείωση του υπόλοιπου μέρους.

  Αν και υπάρχουν φημολογίες για ενδεχόμενη ρύθμιση, θεωρώ πολύ μεγάλη παράλειψη και αστοχία του νομοσχεδίου, που αφορά σε μεγάλο βαθμό θέματα των τ.ΟΕΚ-ΟΕΕ, να μην αντιμετωπιστεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα όπως αυτό της ρύθμισης των χορηγηθέντων δανείων. Επιπλέον τονίζεται ότι υπάρχουν πολυάριθμες και συνεχείς παρεμβάσεις πολιτών, ενώσεων πολιτών, συνδικαλιστικών σωματείων και πολιτικών κομμάτων για την επίλυση του προβλήματος.

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 11:12 | Κωνσταντινου Κωνσταντινος

  Είναι η τελευταία ευκαιρία, να συμπεριληφθεί σε αυτό το ν/σ διάταξη για τη ρύθμιση των δανείων που έχουν χορηγηθεί με επιδότηση επιτοκίου σπό τον ΟΕΚ.Οι 100.000 δικαιούχοι-δανειολήπτες, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε εξαθλίωση και οικονομική καταστροφή. Ας αποδείξουν επιτέλους οι κυβερνόντες ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για τα σπίτια μας, τις οικογένειες και τις ζωές μας.

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 11:06 | ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Η αναφορά του σχεδίου ότι οι εκκρεμότητες θα αντιμετωπισθούν από τις υπάρχουσες δομές του ΟΑΕΔ, μαζί με την μαζική απομάκρυνση των τεχνικών υπαλλήλων του πρώην ΟΕΚ ,(τουλάχιστον στην επαρχία), λόγω της μη ύπαρξης εξέλιξής τους στο οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ,αυτόματα σημαίνει ότι, υπάλληλοι χωρίς τεχνικές γνώσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα τεχνικά (κτηματολόγιο,συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών,κ.λ.π.). Ταυτόχρονα,οι πολίτες της επαρχίας θα πρέπει να διαθέτουν τοποτηρητή στην Αθήνα για να εξυπηρετηθούν σε τεχνικά θέματα.

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 10:03 | Ηλίας Αθανασίου

  21 Φεβρουαρίου 2013, 10:14 | Ηλίας Αθανασίου
  Μόνιμος Σύνδεσμος

  Ο ΕΛΚΕΠ ή πιο ευρύτερα ΟΑΕΔ επωμίζεται και με την υποχρέωση καταβολής της επιδότησης επιτοκίου προς τις τράπεζες που αφορά περίπου 80.000 δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε δικαιούχους λήψης στεγαστικής συνδρομής. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη υστέρηση στην καταβολή της επιδότησης επιτοκίου με αποτέλεσμα οι οφειλές προς τις Τράπεζες ξεπερνούν τα 230 εκ ευρώ.
  Παράλληλα λόγω της μη καταβολής από το ΙΚΑ των εισφορών υπέρ ΟΕΚ προς τον ΟΕΚ το χρέος εκτιμάται ότι έχει ξεπεράσει τα 2,5 δις ευρώ.

  Προτείνω την προσθήκη διάταξης σύμφωνα με την οποία θα γίνεται ανάληψη των χρεών του τ.ΟΕΚ από τα δανειοδοτικά προγράμματα από τον μεγάλο οφειλέτη του το ΙΚΑ.

  Εναλλακτικά προτείνεται η απαλοιφή των χρεών με δεδομένο την δραματική μείωση του αποθεματικού του ΟΕΚ λόγω του κουρέματος στην Τράπεζα της Ελλάδας. Τονίζεται ότι σύμφωνα με απαντητικό έγγραφο στις 28.09.2011 τα υπόλοιπα των τηρούμενων λογαριασμών του ΟΕΚ ήταν α.Λογαριασμός 26608-0: 78.112.380,70 ευρώ και β.Λογαριασμός 250961-0: 327.740.346.48 ευρώ δηλ. αθροιστικά πλέον των 400 εκ ευρώ. Αντί να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις (200 εκ ευρώ) του τ.ΟΕΚ επήλθε δραματική μείωση του αποθεματικού του ΟΕΚ λόγω του κουρέματος (PSI) στην Τράπεζα της Ελλάδας. Το αποτέλεσμα ήταν να απομείνουν 100 εκ ευρώ σε λογαριασμός και 187 σε ομόλογα (αξία ρευστοποίησης σήμερα 80 εκ ευρω) και φυσικά οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες να έχουν υπερβεί τα 230 εκ.

  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • 20 Φεβρουαρίου 2013, 22:22 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

  ‘Αρθρο 35 παρ. 4γ. Οι οικισμοί του π. Ο.Ε.Κ. χρήζουν αναθεωρήσεων των οικοδομικών αδειών, λόγω αλλαγων μελετων. Για την έκδοση των παραχωρητηρίων θα εφαρμοστούν οι εξαιρεσεις του αρθρου 23 ν4014/2011. Οι δικαιούχοι δεν κατοχυρώνονται για τις μελλοντικες μεταβιβασεις των ιδιοκτησιων τους, αφου θα κριθουν αυθαιρετες – μη ταυτοσημες με την οικοδομικη αδεια μετα τον έλεγχο.

 • 20 Φεβρουαρίου 2013, 22:04 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ

  Γράφει ο Αθανασόπουλος Περικλής

  Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης του σχεδίου νόμου του Υπουργού Εργασίας και την και την έκθεσή του σε δημόσια διαβούλευση έως τις 21 του μηνός ΦΛΕΒΑΡΗ 2013, με μια σύντομη ματιά διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

  Στο άρθρο 35 του σχεδίου νόμου, παρατηρήσαμε τα εξής τραγελαφικά:

  Στην παράγραφο 1 αναφέρει ότι: Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής θεωρούνται νόμιμες, δηλαδή ακόμα και αν εκκρεμούν δικαστικές πράξεις;
  Στην υποπαράγραφο γ της παραγράφου 5 εφαρμόζεται η εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011 ο οποίος ρυθμίζει αυθαίρετες κατασκευές, για να μπορέσουν να εκδοθούν τα 15.000 Πανελλαδικά παραχωρητήρια στους δικαιούχους του τ. ΟΕΚ.
  Στην υποπαράγραφο β σε σχέση με την υποπαράγραφο γ παρατηρείται ασυμφωνία για την έκδοση η μη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων;
  Με την παράγραφο 5α προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 20 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 ως εξής: «Τα κτίρια υφιστάμενων οικισμών του τ. Ο.Ε.Κ., καθώς και τα κτίρια του τ. ΟΕΕ, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, μόνον με την υποβολή των υπό α ́ και β ́ δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του νόμου αυτού», χωρίς να διευκρυνίζει αν θα καταβληθεί ποσοστού 10 % του ενιαίου ειδικού προστίμου,σύμφωνα με την παράγραφος 20 του άρθρου 24 για κατασκευές που εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν . 1337/1983.

  Για τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  Το άρθρο 23 του νόμου 4014/2011 αναφέρεται σε αυθαίρετες κατασκευές η αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, γιατί με την υποπαράγραφο γ του κατατεθειμένου νόμου προτείνεται ρύθμιση για τις κατασκευές του Δημοσίου;
  Μήπως έχουν γίνει αυθαιρεσίες και δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν; Αν ναι, με το νομοσχέδιο στην ουσία συγκαλύπτουμε κρατικές παρανομίες;
  Θα ζητηθούν ευθύνες;
  Οι αρμόδιοι φορείς (πολεοδομίες κλπ, και το Αρμόδιο Υπουργείο έχουν ενημερωθεί για τα προβλήματα αυτά.
  Γιατί το μέτρο αυτό να ισχύει για την νομιμοποίηση των κατασκευών του δημοσίου και μόνο για τους δικαιούχους του πρώην ΟΕΚ και να μην ισχύσει και για όλους τους Έλληνες πολίτες, που για να νομιμοποιήσουν τις αυθέραιτες κατασκευές καλούνται να πληρώσουν τεράστια ποσά και μάλιστα χωρίς να διασφαλίζεται η οριστική νομιμοποίηση τους;
  Αν οι υπόλοιποι Έλληνες προσφύγουν στα δικαστήρια, για δικαίωση με την αιτιολογία της άνισης αντιμετώπισης επί ιδίου θέματος συμφώνα με το σχετικό άρθρο του Συντάγματος και το κερδίσουν, έχουν υπολογιστεί οι οικονομικές επιπτώσεις για το Ελληνικό Δημόσιο.
  κ. Υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε για την αναγκαιότητα αυτού του μέτρου και για ποιο λόγο «αφαιρείται» η αρμοδιότητα του τελικού ελεγκτή των κατασκευών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους που δεν είναι άλλες από τις κατά τόπους πολεοδομίες.
  Τέλος τι εννοεί η φράση «Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής θεωρούνται νόμιμες», υπήρχε περίπτωση να θεωρούνταν παράνομες ¨η με την φράση αυτή ακόμη και τέτοιου είδους πράξεις νομιμοποιούνται; (Χωρίς να υπονοείται ότι δεν ασκούν άριστα το έργο τους τα μέλη της ΠΕΔΕ).
  Επειδή στην υποπαράγραφο β σε σχέση με την υποπαράγραφο γ παρατη-ρείται ασυμφωνία, απαιτείται τελικά Πιστοποιητικού Ενεργειακής Από-δοσης κτηρίων για τα κτήρια του ΟΕΚ η όχι; Να θυμίσουμε ότι οι δικαι-ούχοι του ΟΕΚ είναι με προσωρινά παραχωρητήρια έως ότου εκδοθούν τα Οριστικά.
  Θα επιβληθεί ανάλογο πρόστιμο 10% του ενιαίου ειδικού προστίμου στον ΟΕΚ & ΟΕΕ ( ύψους 15.000.000 ευρώ), για την εφαρμογή του εδαφίου της παραγράφου 20 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 επειδή εκτελέστηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν . 1337/1983;

  ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΚΟΥΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 23 ΚΑΙ 24 ΤΟ ΝΟΜΟΥ 4014 ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ.

  Άρθρο 35

  Λοιπές Διατάξεις σχετικές με τον ΟΕΚ και τον ΟΕΕ

  1. Ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων από 14-02-2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΥΣ 7/28-2-2012 (Α ́ 39). Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής θεωρούνται νόμιμες.

  2.Εκκρεμείς δίκες των καταργηθέντων ΝΠΔΔ με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) συνεχίζονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

  Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται από τα ως άνω καταργηθέντα ΝΠΔΔ στον ΟΑΕΔ.

  3. Ο ΟΑΕΔ απαλλάσσεται από την καταβολή κάθε είδους τελών για την εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Ο.Ε.Κ. που περιέρχονται σε αυτόν.

  4. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του Ν. 3983/2011 (Φ.Ε.Κ. 144/17.6.2011, T. Α ́) προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η προθεσμία για την άσκηση αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής από τον ΟΑΕΔ για δικαιώματα που έχουν περιέλθει σε αυτόν από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) είναι δώδεκα έτη.»

  5α.Στο τέλος της παραγράφου 20 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα κτίρια υφιστάμενων οικισμών του τ. Ο.Ε.Κ., καθώς και τα κτίρια του τ. ΟΕΕ, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.. μόνον με την υποβολή των υπό α ́ και β ́ δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του νόμου αυτού.»

  β. Για τα κτίρια υφιστάμενων οικισμών του τ. Ο.Ε.Κ., καθώς και τα κτίρια του τ. ΟΕΕ,, υπόχρεοι για την έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3661/2008 και του άρθρου 2 παρ. 3 του Κ.Ε.Ν.Α.Κ. ( 407/Β/9 – 04-2010), είναι οι δικαιούχοι των κατοικιών Τα υφιστάμενα κτίρια των Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ που έχουν κατασκευαστεί μετά από δημόσιο διαγωνισμό, αλλά που στερούνται οικοδομικής άδειας, καθώς και τα κτίρια των Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. με οικοδομική άδεια στα οποία έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγή χρήσης σε τμήμα τους, υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4 014/2011, χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία ή πρόστιμο.

  γ. Για την έκδοση και μεταγραφή παραχωρητηρίων διαμερισμάτων οικισμών που ανήκαν στον Ο.Ε.Κ., ή για μεταβιβάσεις κτιρίων που ανήκαν στον Ο.Ε.Κ. ή κτιρίων που ανήκαν στον ΟΕΕ, εφαρμόζεται η εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν 4014/2011. Επίσης δεν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 6 του Ν. 3661/2008 και του άρθρου 2 του .Ε.Ν.Α.Κ. ( ΦΕΚ 407/Β/9-04-2010) στις περιπτώσεις μισθώσεων ή μεταβιβάσεων κτιρίων του τ. Ο.Ε.Κ. ή του τ. ΕΕ

  5. Το πάσης φύσεως προσωπικό των καταργηθέντων από 14-02-2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 ΝΠΔΔ με τις επωνυμίες «Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)» και «Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)» μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΑΕΔ.

  6. Η ως άνω μεταφορά για όλες τις συνέπειες της παραγράφου 5 λογίζεται ότι επήλθε αυτοδικαίως από 14-02-2012.

  4014/2011

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

  ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

  Άρθρο 23

  Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης

  1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν.1577/1985 (Α΄ 210). Στην παραπάνω απαγόρευση εμπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία.

  2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες

  χρήσεις:

  α) που υφίστανται προ του 1955 ή

  β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με το ν.1337/1983 (Α΄ 33) ή

  γ) που έχουν νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, της παρ. 8 και παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (Α΄4) ή

  δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 20 και 21 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει

  απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ή

  ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) και για το χρονικό διάστημα που

  προβλέπεται σε αυτές ή στ) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

 • 20 Φεβρουαρίου 2013, 22:48 | Ηλίας Αθανασίου

  Για περίπου ένα χρόνο οι πολίτες και ιδιαίτερα τα ευαίσθητα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα ανέμεναν την κατάθεση ενός νομοσχεδίου που αντιμετώπιζε έστω και σε ένα βαθμό τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε η κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας (παντελής έλλειψη στεγαστικής πολιτικής) και Εργατικής Κατοικίας (κανένα πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, θεάτρου, εκδρομικά κλπ). Αυτό που αντικρίζουν σήμερα είναι μια «παρωδία» νομοσχεδίου, ένα ευχολόγιο που δεν λύνει κανένα κοινωνικό πρόβλημα αλλά απλώς αποκαθιστά συντεχνιακά συμφέροντα.