Άρθρο 70: Ασφάλιση των εργατών γης σε μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία

1. Για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α), ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία από 1-1-2013 ορίζεται η 3η της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2458/1997, όπως ισχύει.
2. Για τον υπολογισμό των ημερών εργασίας των ανωτέρω προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄), λαμβάνεται υπόψη το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, που ισχύει για εργαζόμενους ηλικίας 25 ετών και άνω.