Άρθρο 65: Απόσπαση για γραμματειακή υποστήριξη

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, αποσπώνται υπάλληλοι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για χρονικό διάστημα έως δύο ετών για τη γραμματειακή υποστήριξη των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για δύο έτη, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Οι εν λόγω υπάλληλοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού κλιμακίου της οργανικής τους θέσης από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.
2. Για τη γραμματειακή υποστήριξη των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, υπάλληλοι από Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού για χρονικό διάστημα έως δύο ετών. Οι αποσπάσεις αυτές μπορούν να παρατείνονται για δύο έτη ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Οι εν λόγω υπάλληλοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού κλιμακίου της οργανικής τους θέσης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ