Άρθρο 71: Προαιρετική ασφάλιση (πρώην) Ειδικών Ταμείων

Η παρ. 14.α. του άρθρου 26 του ν. 4075/2012 (Α 89) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ασφαλισμένοι σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 και των άρθρων 1 και 3 του ν. 3655/2008 μπορούν σε περίπτωση διακοπής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της υποχρεωτικής ασφάλισής τους να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και ασθένειας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 του α.ν.1846/1951 ως ισχύει».