Άρθρο 25: Σκοπός Ο.Α.Ε.Δ.

Το άρθρο 2 του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ο οποίος συστάθηκε με το Ν.Δ. 2961/1954 «περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (ΦΕΚ 197 Α’) και ο οποίος μετονομάσθηκε σε Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με το Ν.Δ. 212/1969 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 112 Α), αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
2. Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, την ασφάλιση κατά της ανεργίας, την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη σύνδεσή της με την απασχόληση, την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού, τη χορήγηση παροχών για στεγαστική προστασία αυτού και τη συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του, ενόψει της βελτίωσης του βιοτικού του επιπέδου.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. συμμετέχει στην εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και δύναται να υλοποιεί και να συμμετέχει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε προγράμματα που απορρέουν από το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.
3. Ο Ο.Α.Ε.Δ. μεριμνά ιδίως:
α) για την παρακολούθηση των δεδομένων της αγοράς εργασίας και την αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας,
β) για την εγγραφή των ανέργων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και την τοποθέτησή τους, ανάλογα με τα γενικά και ειδικά προσόντα τους, σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας με την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων πληροφόρησης και ενημέρωσης,
γ) για την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και διευκόλυνσης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού,
δ) για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της ανεργίας και ιδιαίτερα μέτρων προς διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την επαγγελματική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων,
ε) για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες,
στ) για την οικονομική υποστήριξη των ανέργων με την παροχή τακτικών επιδομάτων σε όσους έχουν καταστεί άνεργοι, καθώς και την καταβολή παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη,
ζ) για τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων, επιδομάτων κυήσεως και μητρότητας, εποχιακών επιδομάτων, παροχών στράτευσης και λοιπών βοηθημάτων στους δικαιούχους που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις,
η) για την εφαρμογή της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος και την ανάπτυξη του συστήματος της μαθητείας με σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας ένταξης των νέων στην ενεργό επαγγελματική ζωή,
θ) για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους,
ι) για τη σύσταση και λειτουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ,
ια) για τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στη χάραξη των κατευθύνσεων του επαγγελματικού προσανατολισμού,
ιβ) για τη φύλαξη και περιποίηση των παιδιών του εργατικού δυναμικού, με την ανάθεση του έργου αυτού στους νόμιμα λειτουργούντες ή ιδρυομένους για το σκοπό αυτό βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοσίου, των Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή ιδιωτών.
ιγ) για την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.»

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 12:50 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  σχετικα με αρθρο 25 .
  Μετα απο την καταργηση του ΟΕΕ και την υπαγωγη της περιουσιας του οεε στον ΟΑΕΔ, μηπως πρεπει να συμπεριληφθει στους σκοπους του ΟΑΕΔ, η στεγαση και συνδικαλιστικη συνδρομη και διαχειριση και η συντηρηση των κτιριων του ΟΕΕ.

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 11:47 | Νίκος Νικολάου

  Χρόνια τώρα μου παρακρατούν εισφορές για ΟΕΚ και ΟΕΕ και το μόνο που έχω εισπράξει σαν ανταποδοτικό, είναι κάνα εισιτήριο με έκπτωση για κοινωνικό τουρισμό και κάνα βιβλίο.Γιατί 3 χρόνια τώρα δεν βγαίνει επιδότηση ενοικίου; Πρέπει στο νομοσχέδιο να προβλέπεται ρητά με συγκεκριμένα ποσά για κάθε χρόνο πόσα εισέπραξε το κράτος και πόσα απέδωσε στους πολίτες μέσω κοινωνικών-στεγαστικών προγραμμάτων.
  Επίσης πρέπει να σταματήσει με νόμο η παρακράτηση των εισφορών του ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ να γίνεται στο ΙΚΑ.
  Πρέπει απευθείας να αποδίδονται όλες οι εισφορές στους Οργανισμούς.Είναι κοινωνικής ευθύνης Οργανισμοί και πρέπει να έχουν με ξεκάθαρο τρόπο,ετήσια έσοδα για να μπορούν να επιτελούν το έργο που προβλέπεται από το Σύνταγμα

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 10:16 | Ηλίας Αθανασίου

  Στη παρ.3 του άρθρου 25 προτείνω να υπάρχει πρόβλεψη γιαδιεύρυνση του αντικειμένου του τ.ΟΕΚ στην κατεύθυνση της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης.
  Συγκριμένα το πρόγραμμα δανείων επισκευής κατοικιών, που χορηγούσε ο τ.ΟΕΚ, να διευρυνθεί στον τομέα ενεργειακής αναβάθμισης και ιδιαίτερα στις γεωγραφικές ζώνες με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
  Να υπάρξει πλήρης προσαρμογή στα κοινοτικά πρότυπα, βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αξιοποιώντας πλήρως, προς το σκοπό αυτόν, όλα τα διατιθέμενα κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που τοποθετούν στο κέντρο της προσοχής τους τα θέματα ενέργειας. Να υπάρξει συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμους, Νομούς και Περιφέρειες) για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας προς όφελος των δημοτών, κυρίως στις ζώνες οικονομικής ανάπτυξης με τα μεγαλύτερα προβλήματα

 • 20 Φεβρουαρίου 2013, 23:07 | Ηλίας Αθανασίου

  Η προσθήκη στο σκοπό (άρθρο 25, παρ.2) «…τη χορήγηση παροχών για στεγαστική προστασία…» είναι ανεδαφική, γενική και αόριστη (και ενδεικτική των προθέσεων)εάν δεν εξειδικεύεται από συγκεκριμένες δράσεις. Προτείνεται η προσθήκη στην παράγραφο 3: «χορήγηση έτοιμων κατοικιών μέσω προγραμμάτων ανέγερσης οικισμών οργανωμένης δόμησης, επιδότησης ενοικίου, στεγαστικών δανείων από ίδια κεφάλαια ή μέσω επιδότησης επιτοκίου και λοιπά προγράμματα. Αντίστοιχα πρέπει να γίνει για τις παροχές του τ.ΟΕΕ.