Άρθρο 66: Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης

Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Εάν μετά την γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Η ισχύς της διάταξης αυτής λήγει την 31.10.2013.

 • Ακολουθεί παράθεση των παρατηρήσεών μας επί της διάταξης του άρθρου 66:
  1. Στη διάταξη καθορίζεται ως χρόνος παράτασης το εξάμηνο. Λόγω του ότι υπάρχουν αιτούντες που αναμένουν ακόμα και ένα χρόνο να εξεταστούν, προτείνουμε να μην καθορισθεί συγκεκριμένος χρόνος.

  2. Η ισχύς της διάταξης καθορίζεται έως 31.10.2013. Επισημαίνουμε ότι στις λίστες αναμονής υπάρχουν πανελλαδικά 59. 000 αιτούντες την εξέτασή τους. Σε αυτές τις λίστες προστίθενται κάθε ημέρα και νέοι αιτούντες είτε για παράταση σύνταξης είτε για επαναχορήγηση επιδομάτων. Για τους παραπάνω λόγους είναι αμφίβολο ότι την 31η Οκτωβρίου του 2013 θα έχει ομαλοποιηθεί το σύστημα. Γι’ αυτό προτείνουμε να μην τεθεί συγκεκριμένη χρονική ισχύς της διάταξης.

  3. Επειδή στους αιτούντες την εξέτασή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. δεν έχει ανασταλεί μόνο η σύνταξη αναπηρίας αλλά και πάσης φύσεως αναπηρικά επιδόματα, όπως το προνοιακό ή το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας, ζητούμε να προβλεφθεί και η παράταση χορήγησης πάσης φύσεως αναπηρικών επιδομάτων έως την έκδοση σχετικής Γνωμάτευσης Αναπηρίας για το σκοπό αυτό.

  4. Ανάλογη ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί για τη χορήγηση πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανόμενου και του δικαιώματος νοσοκομειακής περίθαλψης, για όσο χρόνο οι αιτούντες παραμένουν στις λίστες αναμονής των ΚΕ.Π.Α.

  5. Η ίδια διάταξη θα πρέπει να ορίζει με ρητό τρόπο ότι στις λίστες αναμονής των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. έχουν προτεραιότητα οι αιτούντες την εξέτασή τους για χορήγηση/επαναχορήγηση σύνταξης και πάσης φύσεως αναπηρικών επιδομάτων.

  Πρόταση: Βάσει των προαναφερθέντων προτείνουμε η διάταξη να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «Άρθρο 66: Παράταση χορήγησης σύνταξης, αναπηρικών επιδομάτων, δικαιώματος ιατροφαρμακευτικής και ασφαλιστικής περίθαλψης.

  1. Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας, παρατείνεται έως το χρόνο έκδοσης της Γνωμάτευσης Αναπηρίας, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
  Εάν μετά την γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

  2. Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 ισχύουν και στις περιπτώσεις λήξης του δικαιώματος χορήγησης πάσης φύσεως αναπηρικών επιδομάτων (προνοιακών, εξωϊδρυματικού, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.).

  3. Για τους αιτούντες την εξέτασή τους από τις Υγειονομικής Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και έως την έκδοση της Υγειονομικής Κρίσης της Επιτροπής για τη χορήγηση, η επαναχορήγηση είτε σύνταξης αναπηρίας είτε πάσης φύσεως αναπηρικού επιδόματος είτε τη χορήγηση – επαναχορήγηση βιβλιαρίου απορίας παρατείνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων για τη χορήγηση βιβλιαρίου απορίας το δικαίωμα πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των αιτούντων εφόσον η εξέτασή τους εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. χωρίς υπαιτιότητα των ιδίων των εξεταζομένων.

  4. Με ευθύνη της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ που έχει στην αρμοδιότητά της τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α δίδεται προτεραιότητα στους αιτούντες την εξέτασή τους για χορήγηση ή επαναχορήγηση σύνταξης αναπηρίας η χορήγηση επαναχορήγηση πάσης φύσεως αναπηρικών επιδομάτων.

  5. Οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1.09.2011 από τις Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι αρμόδιες υπηρεσίες να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους γνωμάτευση ΚΕΠΑ. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοια θα καθορισθεί ο χρόνος λήξης ισχύος της παρούσας διάταξης»

 • 19 Φεβρουαρίου 2013, 19:09 | Εμμαν.Φιολιτάκης

  Η διάταξη είναι ορθή, πλην όμως η παράταση καταβολής της αναπηρικής σύνταξης δεν πρέπει να είναι αυτοδίκαιη αλλά μετά από απλή αίτηση του συν/χου και αυτό γιατί εμποδίζεται η άσκηση δικαιώματος απονομής συντάξεως γήρατος αν εν τω μεταξύ ο συν/χος έχει θεμελιώσει συντ/κο δικαίωμα από την αιτία αυτή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το ασκήσει αφού θα λαμβάνει σύνταξη λόγω της παρατάσεως.
  Με τιμή
  Ε.Φιολιτάκης

 • 19 Φεβρουαρίου 2013, 14:00 | ΠΥΡΙΝΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Να διευκρινίζεται ότι ισχύει και για όσους είναι ήδη σε διακοπή σύνταξης κατα την δημοσίευση του νόμου και να επαναχορηγηθεί η σύνταξη ΑΜΕΣΑ με την ψήφιση του νόμου