Άρθρο 09: Ποινική και αστική ευθύνη υπαλλήλων

1. Υπάλληλος, που παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4,10 και 19 του νόμου αυτού ή υπάλληλος, που προβαίνει σε παράνομη πράξη ή παράλειψη από την οποία δύναται να προκληθεί βλάβη στο ασφαλιστικό σύστημα και τα συμφέροντα των ασφαλισμένων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους εφόσον η πράξη του δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη. Στην περίπτωση που η ανωτέρω πράξη τελείται από αμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες.
2. Το Ελληνικό Δημόσιο, ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης , ο ΟΑΕΔ και κάθε άλλο θιγόμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχουν αξίωση αποζημιώσεως κατά του αρμόδιου υπαλλήλου και του τυχόν άμεσα ωφελούμενου, οι οποίοι ευθύνονται εις ολόκληρον για την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε λόγω της μη συμμόρφωσης του υπαλλήλου με τις διατάξεις του νόμου αυτού.