Άρθρο 18: Δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής βάσης σύνταξης και συνταξιούχων – Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και φοροδιαφυγήςΥποχρεώσεις ΗΔΙΚΑ ΑΕ & Γ.Γ.Π.Σ

1. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου της καταβολής έτους υποχρεούται να μεταφέρει ηλεκτρονικά το σύνολο της φορολογητέας ύλης κάθε μορφής σύνταξης ανά συνταξιούχο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε εύλογο χρόνο από τη λήψη της πληροφορίας της παραγράφου 1 προβαίνει υποχρεωτικά στη προσυμπλήρωση της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης συνταξιούχων φορολογουμένων στη βάση των στοιχείων, που της διαβιβάστηκαν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.