Άρθρο 08: Κατάργηση διατάξεων ληξιαρχείων

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι υποπεριπτώσεις 1, 2 και 3 της περίπτωσης στ του άρθρου 4 του ν.344/1976, η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 344/1976, τα άρθρα 36 και 37 του ν. 344/1976, η περίπτωση β του άρθρου 48 και η παράγραφος 2 του άρθρου 81 του ν. 3996/2011 (Α΄170).
2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1 έως 7 του νόμου αυτού άρχεται από 01-03-2013.

 • 20 Φεβρουαρίου 2013, 09:14 | Ειρηνη Καράνταη (ληξιαρχος)

  Το άρθρο 36 του ν. 344/1976 καταργείται

  Η παραγρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 344/1976 όμως διατηρείται σε ισχύ και η Ληξιαρχική πράξη θανάτου συντάσσεται εντός 24 ωρών από το θάνατο
  Μετά την κατάργηση του άρθρου 36, αν δεν τηρηθεί η 24ωρη προθεσμία για την σύνταξη της Ληξιαρχικής πράξης θανάτου, θα συντάσσεται κανονικά η Λ.Π. θανάτου? (αν είναι άταφος ή αν έχει ενταφιαστεί ο νεκρός?)
  Έχει νόημα η 24ωρη προθεσμία για τη σύνταξη της Λ.Π. θανάτου αν δεν υπάρχουν κάποιες «κυρώσεις» για τη μη τήρηση της?

  Το άρθρο 37 του ν. 344/1976 καταργείται
  Πως θα αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις που προέβλεπε το καταργηθέν άρθρο?
  Όταν έχουμε ενδομήτριο θάνατο σε προχωρημένη κύηση, δεν θα συντάσσεται ληξ. πραξη γέννησης – θανάτου? Θα θεωρείται διακοπή κύησης? Πως θα ενταφιάζονται ?