Άρθρο 34: Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών

1. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συνιστάται κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής».
2. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής που συστάθηκε με το άρθρο 3 της ΠΥΣ 7/28-2-2012 (ΦΕΚ Α΄39) καταργείται και οι πόροι, τα αποθεματικά και κάθε έσοδο αυτού μεταφέρονται στον ως άνω συνιστώμενο κλάδο.
3. Ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής» και ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (188 Α), ενοποιούνται λειτουργικά σε λογαριασμό με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), ενώ οι ενοποιούμενοι κλάδοι παραμένουν απόλυτα διακριτοί υποκείμενοι σε χωριστή παρακολούθηση και με απόλυτη διαχειριστική αυτοτέλεια.
4. Πόροι του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. είναι :
α) Εισφορά 0,81 %, όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ Α΄188).
β) Εισφορά 1,35% που βαρύνει τους εργαζόμενους και που υπολογίζεται επί των αποδοχών τους, επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του Ι.Κ.Α. Την ως άνω εισφορά συνθέτουν: α) η προβλεπόμενη από το άρθρο 7 παρ. 1 περ. β) εδάφιο 1ο του Ν.Δ. 2963/1954 (ΦΕΚ Α΄195) εισφορά 1% και β) η προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παρ. 1 περ. α) του Ν. 678/1977 (ΦΕΚ Α΄246), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 εδάφιο Γ του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α΄111) εισφορά 0,35 %, που αμφότερες συνεισπράττονται με τις εισφορές υπέρ ΙΚΑ.
γ) Τα προβλεπόμενα, από την περίπτωση Γ του άρθρου 89 του νόμου 3996/2011 όπως εξειδικεύτηκαν στην 23411/2131/30-12-2011 (Β΄29/2012) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.), τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για τους θεσπισμένους με τις διατάξεις αυτές σκοπούς
δ) Κάθε έσοδο από χαριστική αιτία.
ε)Οι πρόσοδοι του ΟΑΕΔ που ενδεχομένως προκύπτουν από την εκμετάλλευση της περιουσίας των καταργηθέντων από 14-02-2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), αντίστοιχα.
στ) Τα πάσης φύσεως πρόστιμα που επιβάλλονται από τους εργοδότες στους μισθωτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ Α210)
ζ) Οποιοσδήποτε άλλος πόρος προερχόμενος από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
5. Οι πόροι του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. είναι ακατάσχετοι, δεν λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση.
6. Από τα έσοδα του Ε.Λ.Ε.Κ.Π.:
α) Η εισφορά 0,81 % διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ΛΑΕΚ.
β) Η εισφορά 1, 35% και οι λοιποί ανωτέρω αναφερόμενοι πόροι υπό στοιχεία α έως ζ της παραγράφου 4 διατίθενται αποκλειστικά και καλύπτουν:
αα) Δαπάνες για κάθε γεγενημένη έννομη σχέση των καταργηθέντων με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκκαθάριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κατασκευαστικό πρόγραμμα του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).
ββ) Τακτικό πόρο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) σε ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων του Λογαριασμού, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
γγ) Τακτικό πόρο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) σε ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων του Λογαριασμού, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
δδ) Την εν γένει κάλυψη υποδομών, ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, που υπογράφουν εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
εε) Δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς, ιδίως :
-την πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού συμπεριλαμβανομένης και της ψυχαγωγίας των τέκνων αυτού
-την υλοποίηση προγραμμάτων για τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού,
-τη συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του εργατικού δυναμικού, ενόψει της βελτίωσης του βιοτικού του επιπέδου.
Οι ως άνω κοινωνικοί σκοποί εξειδικεύονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
Με τις ίδιες ή όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται και τα θέματα που αφορούν τον τρόπο κατανομής και καταβολής των χρηματικών ποσών και τη διαδικασία πιστοποίησης της εκτέλεσης των δαπανών, ενόψει της επίτευξης των ως άνω οριζομένων κοινωνικών σκοπών.

γ) Η εισφορά από την περίπτωση Γ του άρθρου 89 του νόμου 3996/2011 διατίθεται αποκλειστικά και καλύπτει τους θεσπισμένους με τη διάταξη αυτή σκοπούς όπως εξειδικεύτηκαν με την 23411/2131/30-12-2011 (Β΄29/2012) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης υλοποίησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής σύμφωνα και με τους όρους της περίπτωσης Γ του άρθρου 89 του νόμου 3996/2011.
7. Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία του κάθε κλάδου του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. και την υποστήριξη των προγραμμάτων και δράσεών του καλύπτονται από το σύνολο των πόρων εκάστου κλάδου του ως άνω Λογαριασμού.
8. Για τη λειτουργία του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. συνιστάται Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η Επιτροπή αποτελείται από:
α) τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή τον οριζόμενο από αυτόν ως αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής Διαχείρισης.
β) τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ),
γ) τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζουν από κοινού ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ),
δ) δύο (2) εμπειρογνώμονες με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
9. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ. για τον τρόπο διανομής και χρήσης των ποσών του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την υλοποίηση των σκοπών του ως άνω Λογαριασμού.
10. Η διαχείριση του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ και ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και τις διατάξεις του κανονισμού ταμειακής και λογιστικής διαχείρισης του ΟΑΕΔ (Β.Δ. 410/1971/ΦΕΚ Α΄124).
Για την εξασφάλιση της λειτουργίας, διαχείρισης και παρακολούθησης του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. προβλέπονται διακεκριμένοι κωδικοί αριθμοί εσόδων και δαπανών στον Προϋπολογισμό και Απολογισμό του Οργανισμού.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, καθορίζονται:
α) Η διαδικασία, τα όργανα, οι κατηγορίες προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ. και η αποζημίωσή τους για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν προγράμματα και παροχές,
β) ο αριθμός των ατόμων από το προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ., που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Επιτροπής, και το ύψος αποζημίωσής τους για την πρόσθετη απασχόλησή τους,
γ) το ύψος της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της,
δ) δαπάνες για κάθε άλλη ενέργεια, αναγκαία για την υλοποίηση των σκοπών του Λογαριασμού.
12. Για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων δαπανών, καθώς και του διαχειριστικού κόστους του ΟΑΕΔ, εγγράφεται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. ειδική πίστωση από έσοδο προερχόμενο από απόδοση ποσοστού από 5% έως 10% επί του συνολικού ποσού των εισφορών υπέρ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. που εισπράχθηκαν το προηγούμενο έτος
13. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ ανατίθενται στις υφιστάμενες υπηρεσιακές δομές του ΟΑΕΔ οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στην ολοκλήρωση των αναληφθέντων τεχνικών έργων των καταργηθέντων οργανισμών Εστίας και Κατοικίας καθώς και όλες οι ενέργειες παραχώρησής των κατοικιών στους δικαιούχους και η σύνταξη των αναγκαίων πράξεων προς την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.
14. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
15. Μέχρι τη δημοσίευση της Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί συγκρότησης της συνιστώμενης με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου Επιτροπής, ο ΛΑΕΚ εξακολουθεί να λειτουργεί ως μεμονωμένος Λογαριασμός σύμφωνα με τη νομοθεσία που τον διέπει, όπως επίσης και ο Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής που συστάθηκε με το άρθρο 3 της ΠΥΣ 7/28-2-2012 (ΦΕΚ Α΄39) καθώς και ο Ε.Λ.Π.Κ. όπως αυτός συστάθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 89 του νόμου 3996/2011 όπως εξειδικεύτηκαν στην 23411/2131/30-12-2011 (Β΄29/2012) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
16. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 και η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ Α΄188), καθώς και η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α΄205), καταργούνται.
17. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ Α΄188), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α΄205) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «10. Από τον Λ.Α.Ε.Κ. επιχορηγούνται το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, καθώς και ινστιτούτα και εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ.
Για τους ανωτέρω φορείς η επιχορήγηση από τον Λ.Α.Ε.Κ. μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 15% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράχθηκαν υπέρ του ΛΑΕΚ».
18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α΄295) καταργείται.

 • Πρόταση: Ζητούμε να προβλεφθεί η εκπροσώπηση και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στην Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη λειτουργία του Ενιαίου Λογαριασμού Κοινωνικών Πολιτικών και η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.
  Πρόταση: Ζητούμε να συμπεριληφθεί ρητή διάταξη για να συνεχιστεί η τακτική επιχορήγηση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) μέσω του Ο.Α.Ε.Δ., όπως γίνονταν από το έτος 1994 μέσω του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί ρητή διάταξη αντίστοιχη με αυτή του άρθρου 5 «Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων» του ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112 Α΄), σύμφωνα με την οποία προβλέπονταν η τακτική επιχορήγηση των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και την εξυπηρέτηση των σκοπών και δράσεών τους και τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεών τους.

  Πρόταση: Με την παρ. 17 καθορίζεται η επιχορήγηση από το ΛΑΕΚ Ινστιτούτων και Εκπαιδευτικών Κέντρων, που έχουν ιδρυθεί ή πρόκειται να ιδρυθούν, όλων των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών και εργαζομένων της χώρας. Σε αυτή τη διάταξη ζητούμε να συμπεριληφθεί με διακριτό τρόπο και η χρηματοδότηση του «Ινστιτούτου Μελετών και
  Ερευνών για Θέματα Αναπηρίας».

  Πρόταση: προτείνουμε σ’ αυτό το άρθρο να συμπεριληφθούν οι παρακάτω α και β παράγραφοι:
  «Παρ……. α. Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των ατόμων με αναπηρία και των γονέων ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας καθορίζεται ποσοστό των εισφορών υπέρ ΕΛΕΚΠ για την κατάρτιση και εφαρμογή Προγραμμάτων Απασχόλησης για προσλαμβανόμενους ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και γονείς ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες σε ποσοστό 67% και άνω, σε Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους, δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες, που ανήκουν στην δύναμη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) καθώς στην ίδια την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
  β. Με υπουργική απόφαση και μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων οργανώσεων και τα κριτήρια επιλογής των προσληφθέντων μέσω των ανωτέρω προγραμμάτων».

  Πρόταση: Συμπερίληψη διάταξης ως εξής: «Το άρθρο 69 του ν. 3996/2011 συμπληρώνεται με τις κάτωθι διατάξεις:
  «1. Στο κόστος αυτασφάλισης συμμετέχει ο καταγγέλων εργοδότης σε ποσοστό 80% και για χρονικό διάστημα έως και πέντε χρόνια, σε περίπτωση που οι απολυθέντες είναι άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ηλικίας 55 έως 64 ετών, και δεν προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/98, και εφόσον δεν έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
  2. Η ένταξη των απολυομένων ΑμεΑ ηλικίας 55 έως 64 ετών σε προγράμματα εργασίας των μακροχρόνια ανέργων για εργασία στο δημόσιο τομέα είναι υποχρεωτική, έως ότου συμπληρώσουν τις ασφαλιστικές και χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. Οι θέσεις εργασίας απολυομένων ΑμεΑ ηλικίας 55 έως 64 ετών δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ποσοστού των θέσεων του δημοσίου τομέα όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/98.
  3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας μετά από απόφαση της Επιτροπής διαχείρισης του ΛΑΕΚ και έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. ο Ο.Α.Ε.Δ. αναλαμβάνει την ολοκληρωτική κάλυψη του κόστους αυτασφάλισης των ανέργων ΑμεΑ με ποσοστό 50% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας εφόσον εντάχθηκαν στο μητρώο ανεργίας εξαιτίας ομαδικής απόλυσης.»

  Σχόλιο: Η ανωτέρω ρύθμιση προτείνεται για την προστασία των ατόμων με αναπηρία που εργάζονται σε επιχειρήσεις, οι οποίες αδυνατούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους (π.χ. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα).

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 14:47 | Ιωαννίδου Βούλα

  Αδυνατώ να κατανοήσω τον λόγο της ενοποίησης σ΄έναν λογαριασμό, εισφορές των εργαζομένων κοντά 60 χρόνων για διαφορετικούς λόγους και αντικείμενα. Οι μεν κρατήσεις-εισφορές για τον ΟΕΚ είναι αποκλειστικά για στεγαστική πολιτική και για την κοινωνική κατοικία που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων, οι κρατήσεις-εισφορές των εργαζομένων για ΟΕΕ είναι για την ψυχαγωγία, κουλτούρα, πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των εργαζομένων, με τον λογαριασμό ΛΑΕΚ παρά την σημείωση που αναφέρεται στην παραγρ.3 : «ενώ οι ενοποιούμενοι κλάδοι παραμένουν απόλυτα διακριτοί υποκείμενοι σε χωριστή παρακολούθηση και με απόλυτη διαχειριστική αυτοτέλεια». ΄Οσο πιο σύνθετος και πολύπλοκος γίνεται ένας «κοινός» λογαριασμός τόσο πιο ύποπτος φαντάζει στη σκέψη μου. Ως εργαζόμενη – πολίτης αυτής της χώρας θα ήθελα να γνωρίζω για ποιον πραγματικά λόγο μου γίνονται κρατήσεις, που πηγαίνουν αυτές, το πραγματικό τους μέγεθος και πως εκφράζονται στην καθημερινή μου ζωή. Χωρίς να θέλω να θίξω κανένα πρόσωπο και καμιά πολιτική, ευχής έργον θα ήταν οι ξεκάθαροι λογαριασμοί και η διαφάνεια να μη μου αφήνει περιθώρια για αμφισβητήσεις και για ύποπτες σκέψεις. Οτιδήποτε άλλο, το θεωρώ υποκρισία και η δημόσια διαβούλευση απλά μοντέρνες τακτικές χωρίς ουσία και περιεχόμενο.
  Είχα την τύχη να δικαιωθώ στεγαστικής συνδρομής από τον ΟΕΚ, το ίδιο θα ήθελα και για τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και για τον κάθε ΄Ελληνα εργαζόμενο που του γίνονται κρατήσεις για τον λόγο αυτό, εφ΄όσων έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
  Επίσης είχα την τύχη να δικαιωθώ κοινωνικό τουρισμό από τον ΟΕΕ. ΄Ηταν η τελευταία φορά που πήγα διακοπές.
  Ακόμη αναρωτιέμαι γιατί καταργήθηκαν οι δύο οργανισμοί ΟΕΚ και ΟΕΕ όπως αναρωτιέμαι γιατί συνεχίζονται να γίνονται κρατήσεις ενώ δεν υλοποιούνται προγράμματα και όπως θ΄αναρωτιέμαι γιατί μπερδεύονται αυτές οι κρατήσεις με άλλου είδους κρατήσεις…

 • Επειδή το ζήτημα των παροχών και της λειτουργίας του θεσπιζόμενου ΕΛΕΚΠ, σε συνδυασμό με την αμφίβολης νομιμότητας μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων των ΟΕΚ και ΟΕΕ (τα οποία δημιουργήθηκαν με ίδιους και όχι κρατικούς πόρους) στον ΟΑΕΔ, δεν μπορεί να σχολιαστεί επαρκώς στα πλαίσια μίας ηλεκτρονικής διαβούλευσης και με δεδομένο ότι επιχειρείται ο οικονομικός στραγγαλισμός των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, η θέση μας θα διατυπωθεί σε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας την οποία έχουμε ήδη αιτηθεί.

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 11:14 | Ηλίας Αθανασίου

  θεωρώ λανθασμένη την κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς υπερ των τ.ΟΕΚ-ΟΕΕ αφού πρόκειται για παροχή βασικών κοινωνικών αγαθών. Προτείνω να προστεθεί στο άρθρο 35 στο τμήμα που άφορά τα έσοδα ΕΛΕΠ για τους τ.ΟΕΚ-ΟΕΕ, επιπλεόν διάταξη που να ορίζει την υποχρέωση των εργοδοτών για καταβολή της αντίστοιχης εισφοράς.

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 11:57 | Νίκος Νικολάου

  Καμιά αναφορά δεν υπάρχει στην ρύθμιση των δανείων δικαιούχων που δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν.Πάλι στο μέλλον με υπουργικές αποφάσεις και στο περίμενε όλοι εμείς που κινδυνεύουμε να μας πάρουν τα σπίτια και να μας κάνουν κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας.

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 10:10 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ τ.ΟΕΚ

  Δελτίο Τύπου Συλλόγου

  Ο Σύλλογος των Εργαζομένων του ΟΕΚ, εκφράζοντας την κοινή πεποίθηση των υπαλλήλων που υπηρέτησαν επί σειρά ετών την υπόθεση της κοινωνικής κατοικίας στη χώρα μας, παλεύει για τη συνέχιση της στεγαστικής πολιτικής του Οργανισμού. Η έλλειψη στέγης αποτελεί τη χειρότερη μορφή κοινωνικής απαξίωσης και αποκλεισμού και η κατοχύρωση της στέγης, συνταγματική υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας. Σε μια κοινωνία, που μαστίζεται από την ύφεση και όπου ο αριθμός των αστέγων αυξάνεται δραματικά, η στεγαστική συνδρομή στα ιδιαίτερα πληττόμενα κοινωνικά στρώματα αναδεικνύεται τώρα πιο αναγκαία από ποτέ, ενώ οι δραστηριότητες στον τομέα αυτόν θα συμβάλουν, με απόλυτη βεβαιότητα, στην ανάκαμψη της οικονομίας και την κατεύθυνση προς μια αντίθετη πορεία από αυτή που βιώνουμε σήμερα.

  Γι αυτό προτείνουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί φορέας στεγαστικής πολιτικής με τους παρακάτω σκοπούς:

  • Συνέχιση των υφιστάμενων δανειοδοτικών προγραμμάτων για επισκευή ή απόκτηση πρώτης κατοικίας. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα προγράμματα επιδότησης επιτοκίου, να γίνει παράλληλα απαλοιφή των χρεών του ΟΕΚ προς τις τράπεζες από τα παλαιά προγράμματα, ή την ανάληψη της αντιμετώπισής τους από τον μεγάλο οφειλέτη του ΟΕΚ, το ΙΚΑ. Η πρότασή μας αυτή στηρίζεται, αφενός στο μεγάλο χρέος του ΙΚΑ προς τον ΟΕΚ (2,5 δις € περίπου) και αφετέρου η δραματική μείωση του αποθεματικού του ΟΕΚ λόγω του κουρέματος στην Τράπεζα της Ελλάδας.
  • Το πρόγραμμα δανείων επισκευής κατοικιών να διευρυνθεί στον τομέα ενεργειακής αναβάθμισης και ιδιαίτερα στις γεωγραφικές ζώνες με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
  • Ο στεγαστικός φορέας θα συνεχίσει την παραγωγή συγκροτημάτων οργανωμένης δόμησης με ποιοτική στέγη χαμηλού κόστους με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές με αυξημένο πρόβλημα έλλειψης στέγης. Ο φορέας θα διεκπεραιώσει τα 18 έργα κατασκευής οικισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη (1096 κατοικίες) και θα υλοποιήσει την κατασκευή και των πλήρως έτοιμων προς δημοπράτηση έργων.
  • Επιπρόσθετα, ο στεγαστικός φορέας θα ασχοληθεί με έργα συντήρησης των παλαιών οικισμών, ενώ θα ασχοληθεί και με θέματα ενεργειακής ανακαίνισης και προσαρμογής στα κοινοτικά πρότυπα, βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αξιοποιώντας πλήρως, προς το σκοπό αυτόν, όλα τα διατιθέμενα κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που τοποθετούν στο κέντρο της προσοχής τους τα θέματα ενέργειας. Αυτή η τεχνική δομή θα μπορεί να συνεργασθεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμους, Νομούς και Περιφέρειες) για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας προς όφελος των δημοτών, κυρίως στις ζώνες οικονομικής ανάπτυξης με τα μεγαλύτερα προβλήματα.
  • Συνέχιση του προγράμματος επιδότησης ενοικίου σε όσους δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν το κόστος της ενοικιαζόμενης κατοικίας και με ιδιαίτερη έμφαση στα νέα ζευγάρια, άνεργους, πολύτεκνους, χαμηλοσυνταξιούχους κ.α.

  Παρά την τεράστια μείωση των αποθεματικών του ΟΕΚ, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία, υπάρχει δυνατότητα να μη χαθεί η γνώση και η ιστορική πείρα του ΟΕΚ και συγχρόνως να καταδειχθεί, χωρίς επιπλέον κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, ότι η Πολιτεία δεν έχει πλήρως εγκαταλείψει την μέριμνα για την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, έστω και στις σημερινές τραγικές συνθήκες. Προς τούτο θα πρέπει:
  • Εκτός της εισφοράς των εργαζομένων, να υπάρξει αύξηση του ποσοστού των εργοδοτών και ουσιαστική χρηματοδότηση από το κράτος.
  • Να υλοποιηθεί ο Ν. 3863/10 (ΦΕΚ15Α’/15-7-10 που προβλέπει, από 1-7-2011, την καταβολή, από τις τράπεζες, των εισφορών που θα καταθέτουν οι εργοδότες για λογαριασμό των εργαζομένων τους απ’ ευθείας στον φορέα ώστε να μην παρεμβάλλεται το ΙΚΑ και διαιωνίζεται, συνεχώς αυξανόμενο, το χρέος. Σήμερα στον λογαριασμό του ΟΕΚ αποδίδονται μόλις 5 εκ ευρώ ενώ τα υπόλοιπα παρακρατούνται παράνομα από το ΙΚΑ .
  • Να πληρωθεί άμεσα το χρέος των 2,5 δις ευρώ του ΙΚΑ προς τον ΟΕΚ και να διατεθούν άμεσα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της χώρας.

  Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι ο υπάρχει εισροή κεφαλαίων και από την αποπληρωμή των παλαιών παροχών. Μέχρι το τέλος του 2012 στο λογαριασμό του ΟΕΚ θα έχουν εισρεύσει ετησίως περί τα 70 εκ. €.

  Επίσης, μεγάλα έσοδα μπορούν να εξασφαλιστούν από την αξιοποίηση των χιλιάδων στρεμμάτων οικοπεδικών εκτάσεων που διαθέτει ο ΟΕΚ, τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και στην περιφέρεια (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων σε οικόπεδα που δεν είναι δυνατή η κατασκευή κατοικιών), με αποκλειστικό στόχο την τροφοδότηση στεγαστικών προγραμμάτων.

  Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η μη συνέχιση του έργου του ΟΕΚ και η πλήρης αποδιοργάνωση των περιφερειακών του μονάδων εγκυμονεί τον κίνδυνο της απώλειας εμπραγμάτων δικαιωμάτων (υποθήκες, προσημειώσεις) τεράστιου ύψους (περί τα 6-7 δις € με μετριοπαθείς υπολογισμούς), λόγω της αδυναμίας εγγραφής τους στο κτηματολόγιο και έκδοσης οριστικών παραχωρητηρίων κυριότητας, βάσει των οποίων αποπληρώνεται το κόστος των κατοικιών που έχουν παραχωρηθεί. Η δομή του ΟΕΚ ως φορέα στεγαστικής πολιτικής διαλύεται σταδιακά αφού οι εργαζόμενοι μεταφέρονται διαρκώς σε υπηρεσίες που έχουν αντικείμενο άσχετο με αυτό του ΟΕΚ.

  Τελειώνοντας δηλώνουμε ότι θεωρούμε αυτονόητο πως οι δράσεις και η διάρθρωση των προγραμμάτων του νέου φορέα, που σας περιγράψαμε, θα διεκπεραιωθούν κατά τον καλύτερο τρόπο από το εξειδικευμένο προσωπικό του πρώην ΟΕΚ που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, πείρα και όραμα.
  Το Δ.Σ.

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 10:37 | Ηλίας Αθανασίου

  Η μη καταβολή από το ΙΚΑ των εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ προς τους δύο πρώην οργανισμούς έχει ως αποτέλεσμα τη διόγκωση του χρέους πλέον των 3 δις ευρώ. Στο νομοσχέδιο δεν γίνεται καμιά αναφορά για την αποπληρωμή του χρέους. Προτείνω να προστεθεί υποπαράγραφος στην παρ. 4 του άρθρου 34 διάταξη στην οποία να αναφέρεται η υποχρέωση αποπληρωμής των 3 και πλέον δις ευρώ με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα – ρύθμιση, ποσά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν άμεσα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της χώρας, κοινωνικού τουρισμού κλπ.

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 10:14 | Ηλίας Αθανασίου

  Ο ΕΛΚΕΠ ή πιο ευρύτερα ΟΑΕΔ επωμίζεται και με την υποχρέωση καταβολής της επιδότησης επιτοκίου προς τις τράπεζες που αφορά περίπου 80.000 δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε δικαιούχους λήψης στεγαστικής συνδρομής. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη υστέρηση στην καταβολή της επιδότησης επιτοκίου με αποτέλεσμα οι οφειλές προς τις Τράπεζες ξεπερνούν τα 230 εκ ευρώ.
  Παράλληλα λόγω της μη καταβολής από το ΙΚΑ των εισφορών υπέρ ΟΕΚ προς τον ΟΕΚ το χρέος εκτιμάται ότι έχει ξεπεράσει τα 2,5 δις ευρώ.

  Προτείνω την προσθήκη διάταξης σύμφωνα με την οποία θα γίνεται ανάληψη των χρεών του τ.ΟΕΚ από τα δανειοδοτικά προγράμματα από τον μεγάλο οφειλέτη του το ΙΚΑ.

  Εναλλακτικά προτείνεται η απαλοιφή των χρεών με δεδομένο την δραματική μείωση του αποθεματικού του ΟΕΚ λόγω του κουρέματος στην Τράπεζα της Ελλάδας. Τονίζεται ότι σύμφωνα με απαντητικό έγγραφο στις 28.09.2011 τα υπόλοιπα των τηρούμενων λογαριασμών του ΟΕΚ ήταν α.Λογαριασμός 26608-0: 78.112.380,70 ευρώ και β.Λογαριασμός 250961-0: 327.740.346.48 ευρώ δηλ. αθροιστικά πλέον των 400 εκ ευρώ. Αντί να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις (200 εκ ευρώ) του τ.ΟΕΚ επήλθε δραματική μείωση του αποθεματικού του ΟΕΚ λόγω του κουρέματος (PSI) στην Τράπεζα της Ελλάδας. Το αποτέλεσμα ήταν να απομείνουν 100 εκ ευρώ σε λογαριασμός και 187 σε ομόλογα (αξία ρευστοποίησης σήμερα 80 εκ ευρω) και φυσικά οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες να έχουν υπερβεί τα 230 εκ.

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 01:24 | Ηλίας Αθανασίου

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

  Στον ΟΑΕΔ λειτουργεί σήμερα ολιγομελή (υπάρχουν λιγότεροι από 10 μηχανικοί) τεχνική υπηρεσία (Τεχνική Διεύθυνση) με βασικό στόχο την συντήρηση και λοιπά τεχνικά θέματα του ΟΑΕΔ και ομολογουμένως λειτουργεί με πολύ καλό τρόπο και παράγει το αναμενόμενο έργο.
  Ο τ. ΟΕΚ διέθετε τεχνική υπηρεσία σε όλη την Ελλάδα πλέον των 200 μηχανικών και αποτελούσε τον βασικό κατασκευαστικό φορέα του δημοσίου. Στις σημερινές εκκρεμότητες του τεχνικού τμήματος συμπεριλαμβάνονται η ολοκλήρωση κατασκευής και παράδοσης 900 κατοικιών, η έκδοση 15.000 παραχωρητηρίων, η τυπική ολοκλήρωση 50 εργολαβιών κ.α.
  Θεωρώ ότι είναι πέρα από κάθε λογική υπό την έννοια της επίλυσης των προβλημάτων και των εκκρεμοτήτων η ένταξη του κατασκευαστικού κλάδου του τ.ΟΕΚ αλλά και ΟΕΕ κάτω από το ολιγομελές υφιστάμενο τεχνικό σχήμα του ΟΑΕΔ που προαναφέραμε και μάλιστα χωρίς καμιά εμπειρία σε σχέση με το έργο των καταργηθέντων φορέων. Θεωρώ ότι η διατύπωση «…ανατίθενται στις υφιστάμενες υπηρεσιακές δομές του ΟΑΕΔ οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στην ολοκλήρωση των αναληφθέντων τεχνικών έργων των καταργηθέντων οργανισμών Εστίας και Κατοικίας…» εξυπηρετεί σκοπιμότητες κατάργησης – εξαφάνισης κάθε κατασκευαστικής δραστηριότητας και αγνοεί πλήρως τις ανάγκες των εργαζομένων είτε να αποκτήσουν την κατοικία τους που βρίσκεται σε φάση κατασκευής είτε να λάβουν άμεσα το παραχωρητήριο τους.
  Το πιο σημαντικό είναι ότι η υλοποίηση των σημαντικών εκκρεμοτήτων όπως οι ολοκλήρωση 900 κατοικιών, η έκδοση 15.000 παραχωρητηρίων, η εγγραφή 60.000 και πλέον δικαιωμάτων η παρακολούθηση 100.000 δανείων χρειάζεται απαραίτητα την υποστήριξη των υπηρεσιών των τ.ΟΕΚ σε όλη την Ελλάδα. Στην πράξη οι υπηρεσίες έχουν διαλυθεί πλήρως ενώ το προσωπικό «επιτάσσεται» σε αποχή από το αντικείμενο των τ.ΟΕΚ. Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη και αναφορά για τις περιφερειακές υπηρεσίες. Τονίζεται ότι χωρίς την συμβολή τους καθίσταται αδύνατη η υλοποίηση των σημαντικών εκκρεμοτήτων.
  Παρόμοια δεν υπάρχει ούτε για τις πρώην κεντρικές υπηρεσίες καμιά αναφορά για ύπαρξη διοικητικής δομής που θα υλοποιήσει την εγγραφή 60.000 δικαιωμάτων (η περαιτέρω καθυστέρηση θα έχει πολύ αρνητικές συνέπειες) σε όλη την Ελλάδα, την διαχείριση 1.200 καταστημάτων και την παρακολούθηση 100.000 (εκατό χιλιάδων) δανείων. Θεωρώ ότι η συγγραφή του σχεδίου του νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε από προσωπικό που δεν κατανόησε σε καμιά περίπτωση το μέγεθος των εκκρεμοτήτων του τ.ΟΕΚ . Ο ΟΕΚ σε ένα βαθμό λειτουργούσε και ως «τράπεζα» και με ανάλογο τρόπο θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί η επόμενη ημέρα της κατάργησης ή μετάβασης του.

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 00:20 | Ηλίας Αθανασίου

  Για περίπου ένα χρόνο οι πολίτες και ιδιαίτερα τα ευαίσθητα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα ανέμεναν την κατάθεση ενός νομοσχεδίου που αντιμετώπιζε έστω και σε ένα βαθμό τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε η κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας (παντελής έλλειψη στεγαστικής πολιτικής) και Εργατικής Κατοικίας (κανένα πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, θεάτρου, εκδρομικά κ.α.).
  Η αναφορά παρ.4,β,εε «…-την υλοποίηση προγραμμάτων για τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού…» είναι ανεδαφική, γενική και αόριστη (και ενδεικτική των προθέσεων)εάν δεν εξειδικεύεται από συγκεκριμένες δράσεις. Προτείνεται η προσθήκη στην παράγραφο 3: «χορήγηση έτοιμων κατοικιών μέσω προγραμμάτων ανέγερσης οικισμών οργανωμένης δόμησης, επιδότησης ενοικίου, στεγαστικών δανείων από ίδια κεφάλαια ή μέσω επιδότησης επιτοκίου και λοιπά προγράμματα. Αντίστοιχα πρέπει να γίνει για τις παροχές του τ.ΟΕΕ. Επιπλέον οι εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικών δράσεων θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα σε ετήσια βάση.
  Στην παράγραφο 8 προτείνεται στη σύνθεση της επιτροπής να προστεθούν τουλάχιστον δύο θέσεις εκπροσώπων των εργαζομένων (χωρίς επιπλέον αποζημίωση). Στα τ.ΔΣ των ΟΕΚ ΟΕΕ υπήρχαν συνολικά 4 θέσεις εκπροσώπων των εργαζομένων που είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση των δράσεων κοινωνικής πολιτικής. Η συμφωνία των βασικών κοινωνικών εταίρων και της πολιτικής ηγεσίας για αποκλεισμό των εργαζομένων είναι ενδεικτικό του ευρύτερου πνεύματος που αντιμετωπίστηκε το μέλλον των κοινωνικών παροχών αλλά και της απομάκρυνσης της ηγεσίας των εκπροσώπων των εργαζομένων των μεγαλύτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων και ενώσεων από τους ίδιους τους εργαζόμενους που υποτίθεται εκπροσωπούν.

 • 20 Φεβρουαρίου 2013, 22:33 | Ηλίας Αθανασίου

  Ο βασικότερος λόγος κατάργησης του ΟΕΚ και ΟΕΕ αποτέλεσε η για χρόνια μη καταβολή από το ΙΚΑ των προ-εισπραχθεισών εισφορών υπέρ ΟΕΚ – ΟΕΕ με αποτέλεσμα το συνολικό χρέος να ανέλθει σε αρκετά δις ευρώ. Μάλιστα στον ασφαλιστικό νόμο του 2010 γίνεται η πρώτη αναφορά για απευθείας καταβολή των εισφορών χωρίς όμως (και παρά τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας) να υλοποιηθεί στην πράξη. Στο παρόν νομοσχέδιο και ενώ το πρόβλημα είναι γνωστό και δεδομένο δεν γίνεται το αυτονόητο δηλ. αυτές οι εισφορές που απέμειναν, 1,35% των εργαζομένων υπέρ ΟΕΚ-ΟΕΕ, να καταβάλλονται στην τράπεζα, ταυτόχρονα με την μισθοδοσία, από τις επιχειρήσεις – εργοδότες και στη συνέχεια οι τράπεζες να μεταφέρουν (χωρίς καμιά μεσολάβηση του ΙΚΑ)τα αντίστοιχα ποσά στον ΕΛΚΕΠ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε κοινωνικές δράσεις των τ.ΟΕΚ-ΟΕΕ. Θεωρώ ότι η παρούσα παράλειψη αποτελεί την πιο ισχυρή ένδειξη ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με την παράνομη παρακράτηση των εισφορών από το ΙΚΑ με αποτέλεσμα ο ΕΛΚΕΠ να μην διαθέτει πόρους για κοινωνικές δράσεις.

 • 20 Φεβρουαρίου 2013, 22:52 | Ηλίας Αθανασίου

  Για περίπου ένα χρόνο οι πολίτες και ιδιαίτερα τα ευαίσθητα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα ανέμεναν την κατάθεση ενός νομοσχεδίου που αντιμετώπιζε έστω και σε ένα βαθμό τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε η κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας (παντελής έλλειψη στεγαστικής πολιτικής) και Εργατικής Κατοικίας (κανένα πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, θεάτρου, εκδρομικά κλπ). Αυτό που αντικρίζουν σήμερα είναι μια «παρωδία» νομοσχεδίου, ένα ευχολόγιο που δεν λύνει κανένα κοινωνικό πρόβλημα αλλά απλώς αποκαθιστά συντεχνιακά συμφέροντα.