Άρθρο 62: Οφειλόμενη αποζημίωση σε ιατρούς και γραμματείς

1.Για τους εισηγητές ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών στους οποίους δεν έχει καταβληθεί, από 1/9/2011 και μετά, η ανά περίπτωση αμοιβή που προβλεπόταν από τις διατάξεις της υποπ.ΙΙ της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 26 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄), τα οφειλόμενα ποσά θα καταβληθούν αναδρομικά και ανεξάρτητα από την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης.
2. Για τους γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών στους οποίους δεν έχει καταβληθεί, από 1/9/2011 και μετά, η ανά κρινόμενο περιστατικό αποζημίωση που προβλεπόταν από τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.1 του άρθρου 26 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄), τα οφειλόμενα ποσά θα καταβληθούν αναδρομικά και ανεξάρτητα από την έκδοση οριστικής ή μη γνωμάτευσης.