Άρθρο 44: Διοικητικό Συμβούλιο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)

1. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν.3655/2008 (Α΄ 58), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) διοικείται από ενδεκαμελές (11 μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:».
2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν.3655/2008 (Α΄ 58), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Πέντε (5) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις, με τους αναπληρωτές τους. Οι ασφαλισμένοι των Τομέων που ασφαλίζουν το προσωπικό της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και των Τραπεζών εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο από τρεις εκπροσώπους, ανά έναν (1) αντιστοίχως».
3.Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν.3655/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών που προτείνονται από την Ελληνική ΄Ενωση Τραπεζών, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και τις λοιπές εργοδότριες εταιρείες των οποίων το προσωπικό ασφαλίζεται στο Ταμείο, με τους αναπληρωτές τους».
4. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αρχίζει από την πρώτη του τρίτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.