Άρθρο 33: Θέματα προσωπικού ΟΑΕΔ

1. Όσοι, σύμφωνα με οριστικούς πίνακες προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, προβλέπονται ως διοριστέοι στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), που καταργήθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, όπως ισχύει, θεωρούνται ως διοριστέοι στον ΟΑΕΔ.
2. Όσοι, δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, κρίνεται ότι πρέπει να προσληφθούν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), που καταργήθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, όπως ισχύει, προσλαμβάνονται από τον ΟΑΕΔ.
3. Όσοι, απέκτησαν το δικαίωμα να προσληφθούν αναγκαστικά στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), τα οποία καταργήθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5,6 και 7 του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ Α΄220) προσλαμβάνονται αναγκαστικά από τον ΟΑΕΔ.

  • 21 Φεβρουαρίου 2013, 00:53 | Ηλίας Αθανασίου

    Πολλοί εργαζόμενοι των τ.ΟΕΚ – ΟΕΕ (κυρίως στον ΟΕΚ τεχνικής ειδικότητας), σε όλη την Ελλάδα, εργάζονται εδώ και 10 μήνες σε θέσεις που δεν ανταποκρίνονται στοιχειωδώς στα τυπικά προσόντα π.χ. μηχανικός σε μερικές περιπτώσεις και με μεταπτυχιακές σπουδές εργάζεται σε καθαρά διοικητικό πόστο π.χ. έκδοση καρτών ανεργίας. Παράλληλα σήμερα στη Δημόσια Διοίκηση υπάρχουν υπηρεσίες σε Υπουργεία (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΟΜΕΔΙ, Ανάπτυξης κλπ) που έχουν άμεση ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων αντίστοιχων προσόντων. Προτείνεται η προσθήκη τέταρτης παραγράφου που να δίνει τη δυνατότητα σε όποιον εργαζόμενο και προέρχεται από τους καταργηθέντες φορείς (απαραίτητα μετά από εκδήλωση επιθυμίας του) να μεταφέρετε σε υπηρεσία που έχει αντίστοιχη ανάγκη. Η υλοποίηση, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων, θα γίνεται μετά από έκδοση κοινής υπουργικής ανά περίπτωση ή ομαδικά.
    Επίσης προτείνεται να υπάρξει διευκόλυνση (κυρίως μείωση του χρόνου) στα αιτήματα απόσπασης -μετάταξης εργαζόμενων που εργάζονται σε θέσεις που δεν ανταποκρίνονται στα τυπικά προσόντα. Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου στην οποία θα αναφέρεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η απόσπαση ή η μετάταξη θα γίνεται κατά παρέκκλιση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
    Τέλος για να υπάρξει κατοχύρωση των εργαζομένων που θα παραμείνουν και θα απασχολούνται σε θέσεις που δεν αντιστοιχούν στα τυπικά τους προσόντα θα πρέπει να προστεθεί στον κανονισμό λειτουργίας του ΟΑΕΔ ότι οι αντίστοιχες θέσεις μπορούν να καλυφθούν από επιπλέον ειδικότητες από αυτές που έχουν προβλεφτεί έως σήμερα π.χ. αν η θέση Α απαιτούσε τυπικά προσόντα ΤΕ Διοκητικού Λογιστικού να γίνει προσθήκη ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή και ΤΕ Μηχανικών κοκ.